Projektid

Põlva linna ja valla ühiste sotsiaalteenuste arengukontseptsiooni väljatöötamine

01.09.2009 - 15.02.2011
Projekti maksumus 431 365 EEK
Projekti algataja Põlva Vallavalitsus
Grupp Euroopa Liidu projektid
Kirjeldus
Projekti eesmärk:
Põlva linna ja valla ühiste sotsiaalteenuste välja arendamine- teenuste valiku laiendamine vastavalt võimalustele ja elanikkonna nõudlusele, olemasolevate teenuste ühitamine ja kvaliteedi ning majandusliku efektiivsuse tõstmine.
 
Projekti põhitegevused:
1. Sotsiaaluuringu teostamine Põlva linnas ja vallas – elanike intervjueerimine ja küsitluse läbiviimine. Sotsiaaluuringu läbiviimiseks teostatakse 20 põhjalikku intervjuud peredega ja küsitluslehele vastab ~ 400 inimest. Sotsiaaluuringu eesmärgiks on olemasoleva ja prognoositava infrastruktuuri ning teenuste kaardistamine ja analüüsimine.
Sotsiaaluuringu teostaja on OÜ Laas & Laas ja ekspertideks Marju Selg ja Merle Linno Tartu Ülikoolist.
2. Avalike seminaride/arutelude läbiviimine kohalike omavalitsuste ja elanikkonnaga ning otseselt seotud sihtgruppidega.
3. Põlva linna ja valla ühise jätkusuutliku sotsiaalteenuste arengukontseptsiooni väljatöötamine ning elluviimine aastani 2016.

Oodatav koostöötulemus:

· Pakkuda Põlva valla ja Põlva linna inimestele kvaliteetsemaid sotsiaalteenuseid lähtudes elanikkonna vajadustest ja mõlema omavalitsuse võimalustest;
· Välja arendada koostöös uusi teenuseid ja parendada olemasolevaid teenuseid

Oodatav regionaalne mõju:
Jätkusuutlikke kvaliteetsete avalike sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine elanikkonnale kahe omavalitsuse koostöös, mis saab olema heaks eeskujuks ka teistele omavalitsustele. Lisaks kahe omavalitsuse haldusvõimekuse eeldatavale tõusule on ühiste sotsiaalteenuste osutamise mudeli baasilt võimalik ka teiste valdkondade teenuste osutamist ühitada, mis omakorda mõjutab omavalitsuste vahelist (ning ka kolmanda sektoriga) paremat koostööd keskendudes eelkõige kogu piirkonna elanikkonna elu- ja majanduskeskkonna parandamisele.
Hetkel majanduslikult raskel ajal kogu Euroopas ja ka Eestis on iga efektiivne koostöömudel ja ühiste tegevuste läbiviimine igal tasandil väga kokkuhoidlik ning jätkusuutlik tegevus.
Projekti rahastajad
Norra EMP regionaalarengu toetus: 366 185 EEK
Projekti omafinantseering: 65 180 EEK, mis kaetakse kahe omavalitsuse poolt võrdselt.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee