Uudised

Täna algab Eestis uus kooliaasta

01.09.2014

Tänane teadmiste päev on eriti tähtis neile, kes lähevad esimesse klassi ning nende vanematele ja vanavanematele. Rahva seas hellitavalt teadmistepäevaks kutsutav sügiskuu algus saadab õppima neidki, kel pole vaja koolitundi või loengule tõtata. Elukestev õppimine ja avastusõpe on märksõnad, mis saadavad meid XXI sajandi teisel kümnendil. Aasta alguses  kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020, mis suunab haridusvaldkonna olulisemaid arenguid ja on aluseks riigi hariduseelarve valikutele.

Tänasel päeval tasub üle korrata ka strateegias määratletud 5 olulisimat lähtekohta, mis viivad Eesti rahva parima koolituse ja koolisüsteemiga riikide hulka:

Muutunud õpikäsitus - toetatakse iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut,

rakendatakse õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavat õpikäsitlust;

Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid - töö hindamine ja tasustamine on

vastavuses ametikohtadele esitavate nõuete ja töö tulemuslikkusega;

Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus -

kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega tööturu vajadusi arvestavad

õppimisvõimalused ja karjääriteenused;

Digipööre elukestvas õppes - kaasaegse digitehnoloogia tulemuslikum kasutamine,

elanikkonna digioskuste paranemine, ligipääs uue põlvkonna digitaristule;

Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv -

alushariduses osalemine vähemalt aasta enne kooli, kodulähedane põhiharidus ning kvaliteetne ja valikuterohke gümnaasiumiharidus, õppijatele õppe- ja karjäärinõustamisteenuse tagamine, õppijate toetusskeemide laiendamine, eesti keelest erineva õppekeelega põhikooli õpilaste eesti keele oskuse tõstmine.

 

Iga lapsevanem võiks heita pilgu oma koolilapse õpikusse ja vihikusse. Õppige koos temaga, lugege koos temaga.

 

Ilusat uut kooliaasta algust meile kõigile, õppijatele!

 

Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee