Uudised

Vallavolikogu istung 8. oktoobril 2014

09.10.2014

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu viieteistkümnes istung toimus kolmapäeval, 8. oktoobril 2014 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Istungi alguses hääletati päevakorrast välja punkt 7, mis seisnes loa andmises rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks Põlva valla liikumisradade aastaringseks hoolduseks 2014-2016.

 

Kehtestati taksoteenuse korraldamise kord

Korras on käsitletud taksoveoloa ja selle alusel mootorsõidukile sõidukikaardi andmist, üldnõudeid taksona kasutatavale sõidukile ning sõitjate mugavust ja ohutust tagavaid nõudeid. Põlva Linnavolikogu 19. detsembri 2001. a määruse nr 21 "Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljaandmise kord Põlva linnas" alusel väljastatud kehtivad kuni neis märgitud tähtajani kogu . 1. novembrist 2014 väljastatakse taksoveoload uue kehtiva korra alusel.

 

Kinnitati Põlva valla üldplaneeringu lähteseisukohad

Otsusega kinnitatud üldplaneeringu lähteseisukohad on aluseks riigihanke korraldamisel üldplaneeringu koostaja leidmiseks.

 

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Põlva linna territooriumil jätkuvalt riigi omandis olevale reformimata maale, mis asub Kooli tn 1 kinnistust lõunas, on koostatud detailprojekt. Kehtestatud planeeringu alusel moodustatakse nimetatud kinnistul 8 elamukrunti, 1 ärikrunt, 2 üldmaakrunti ja transpordimaa ehk tänav. Vallavolikogu otsustas taotleda kruntide teenindamiseks vajaliku tänava aluse maa munitsipaalomandisse.

 

Võeti vastu Põlva valla arengukava aastateks 2014–2029

 

Kinnitati Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2015–2018

 

Vallavolikogu nimetas oma esindajaks Põlva Ühisgümnaasiumi hoolekogusse volikogu liikme Janno Rüütle.

 

Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a otsuse nr 1-3/28 "Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke välja kuulutamiseks" muutmine

Seoses vajadusega sõlmida hankeleping (kasutusrent perioodiks 60 kuud), tegi vallavalitsus volikogule ettepaneku pikendada antud otsuse kohustuste võtmise perioodi ning määrata perioodiks 2014–2019. Otsuse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulusid ega tulusid Põlva valla eelarvele.

 

Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 12. novembril 2014 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis kell 15.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee