Uudised

Vallavolikogu istungilt 12.11.2014

13.11.2014

Põlva Vallavolikogu istung toimus 12. novembril 2014 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Istungil osales 21 volikogu liiget.

Volikogu määrusega muudeti Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda,  Puudega lapsele hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise korda ja Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise korda.

Puudega lapsele ja täiskasvanule hooldaja määramise kordade olulisim täiendus on see, et hooldajaks võib määrata ka raske puudega isiku, kui ta oma tervislikust seisundist tulenevalt suudab tagada hooldust vajava isiku hooldamise.

Sotsiaaltoetuste määramise juures tuleb nüüd õppetoetuse ja lasteaias või üldhariduskoolis õppivate laste täiendava toidusoodustuse taotlemisel lapsevanemal esitada pereliikmete kuue eelneva kuu netosissetulekut tõendavad dokumendid. Mõlema toetuse taotlused tuleb esitada vallavalitsusele vastavalt 15. septembriks või 15. jaanuariks. Õppetoetust saavad taotleda kutse- või kõrgkoolis õppivad noored, täiendavat toidusoodustust saab taotleda lasteaias või üldhariduskoolis õppivatele lastele.

 

Kehtestati maamaksust vabastamise kord, mille alusel vabastatakse Põlva vallas maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

 

Kehtestati maamaksumäärad 2015. aastaks.

 

Otsustati taotleda munitsipaalomandisse peamiselt Põlva linnas asuvad haljasalad. Taotletavate haljasalade, park-metsade ja mänguväljakute hooldaja on hetkel Põlva vald. Munitsipaliseerimine annab vallale kindluse, et antud haljasalad on ka tulevikus kõigi kasutada ja ilmestavad Põlva rohelist elukeskkonda.

 

Otsustati anda Põlva vallale kuuluv kinnistu Rosma motorada (registriosa number 902838/9028, katastritunnus 61903:002:0053, pindala 6,25 hektarit) tasuta kasutamiseks mittetulundusühingule Kagu Motoklubi tähtajaga kolm aastat (kuni 31.12.2017).

 

Otsustati ümber korraldada Põlva valla rahvaraamatukogud. Ümberkorraldamise käigus liidetakse Põlva Vallaraamatukogu Põlva Keskraamatukoguga. Moodustatav raamatukogu täidab maakonnaraamatukogu ja Põlva valla keskraamatukogu ülesandeid. Liitmise käigus lõpetab Põlva Vallaraamatukogu tegevuse ning Peri, Himmaste, Kiuma, Taevaskoja ja Vanaküla raamatukogudest saavad Põlva Keskraamatukogu haruraamatukogud. Seoses rahvaraamatukogude ümberkorraldamisega võeti vastu Põlva Keskraamatukogu põhimäärus.

 

Võeti vastu määrus, millega muudetakse Põlva Vallavolikogu 12. veebruari 2014. a määrust nr 1-2/13 "Sporditoetuste andmise kord". Muudeti noortespordi toetuse saajate vanusepiiri (endine 7-19, nüüd 6-19 aastat), täpsustati toetuslepingu sõlmimise tingimusi ning lisati võimalus vallavalitsusel erandkorras teha otsus toetuse määramise kohta, kui taotlus on esitatud korras nimetatud tähtaegu järgimata.

 

Delegeeriti huvikooli seaduses kooli pidaja pädevuses olevad ülesanded osaliselt vallavalitsusele ja huvikoolide direktoritele. Määrus võimaldab huvikoolidel koostöös vallavalitsusega oma ülesandeid täita operatiivsemalt.

 

Volikogu andis vallavalitsusele loa rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke väljakuulutamiseks Põlva valla suusaradade aastaringne hoolduseks perioodil 01.12.2014–30.04.2016. Otsus hõlmab suusaradade valmistamist Mammaste Tervisespordikeskuse radadel ning suusaradade talvist hooldust nii Mammastes kui Intsikurmus vastavalt lumeoludele.

 

Võeti vastu määrus, millega muudetakse Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari 2014 määrust nr 1-2/6 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord". Aukodaniku ja tunnustuse Aasta tegu kandidaatide esitamise tähtajad on ühtlustatud ja mõlemad tunnustused antakse välja samal ajal – Eesti Vabariigi sünnipäeval.

 

Õigusruumi korrastamise eesmärgil tunnistati kehtetuks Põlva Linnavolikogu ja Põlva Vallavolikogu määrused, mis ei ole kooskõlas kehtiva õigusega või puudub nende rakendamisvõimalus

 

Esimesel lugemisel oli Põlva valla põhimääruse uus redaktsioon. Kehtiv Põlva valla põhimäärus on võetud vastu enne Põlva valla ja Põlva linna ühinemist. Nii on tekkinud olukord, kus hetkel kehtivad nii Põlva Linnavolikogu kui Põlva Vallavolikogu poolt vastuvõetud identsed põhimäärused. Õigusselguse huvides on mõistlik kehtestada uus Põlva valla põhimäärus, kuhu viiakse sisse vajalikud täiendused ja muudatused määruse paremaks rakendamiseks.

 

Otsustati määrata Põlva valla 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks osaühing AMC Audit.

 

Otsustati vastu võtta Põlva valla 2014. aasta kolmas lisaeelarve. Lisaeelarve vastuvõtmise vajaduse tingis peamiselt koolivõrgu korrastamise vahendite ja riikliku haridustoetuse vahendite ümberjagamise vajadus koolide vahel. Koolivõrgu korrastamiseks eraldatud vahendeid on 71 402 eurot, mis jagatakse koolidele personalikuludeks.

 

Kinnitati uus Põlva Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis. Peamine muudatus puudutab arendusspetsialistide ja majandusspetsialisti ametikoha üleviimist ühe abivallavanema otsealluvusse ning arhitekti ametikoha lisamist ehitus- ja planeeringuosakonna struktuuri. Haridus- ja kultuuriosakonnas muudeti haridusspetsialisti ametikoht noorsootööspetsialisti ametikohaks. Uues struktuuris on 33 teenistuskohta.

 

Volikogu tegi protokollilise otsuse esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele kergliiklusteede toetusskeemi kaudu eeltaotlus ″Põlva linna, Himmaste ja Eoste küla ühendava kergliiklustee rajamine″ eeldatava kogumaksumusega 511 279,07 eurot, tagada projekti omafinantseering 21,76% ja lubada võtta rahalisi kohustusi summas kuni 111 279,08 eurot eelarveaastateks 2015-2017.

 

Vallavanem tutvustas uudset tarkade LED lampide lahendust Põlva linna J. Käisi tänava valgustites. Lambid reageerivad ilmale, päikesevalgusele ja liiklusele. Tallinna Tehnikaülikoolis tehtud praktiliste katsetuste tulemused väidavad, et lambid on ligi 80% säästlikumad senikasutatud lahendustest.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 10. detsembril 2014 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee