Uudised

Vallavolikogu istung 14.01.2015

15.01.2015

Põlva Vallavolikogu istung toimus 14. jaanuaril 2015, istungil osales 19 vallavolikogu liiget.

Enne päevakorrapunktide arutelude juurde asumist algatati umbusaldus Põlva vallavanem Georg Pelisaarele.

Umbusalduse algatajate esindaja IRL fraktsiooni esimees Arne Tilk esines ettekandega ning andis istungi juhatajale üle umbusaldusavalduse. Umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud seitse volikogu liiget. Umbusalduse avaldamise küsimus lülitati volikogu järgmise istungi päevakorda.

 

Kehtestati Lutsu tee 6 kinnistu detailplaneering, millega täpsustati ehitusõigusi elamu, kõrvalhoonete ja puhkeala rajamiseks. Planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud (Põlva Vallavolikogu 31.03.2005 otsusega nr 115 kehtestatud Lutso 3 kinnistu detailplaneering) planeering.

 

Kinnitati uus Põlva valla põhimäärus.

 

Muudeti Põlva Linnavolikogu 7. veebruari 2007. a määrust nr 4 ″Põlva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri″, mis tulenes vajadusest määrata ühiskanalisatsiooni juhitava reo- ja sademevee reostusnäitajate piirväärtused arvestusega, et ühiskanalisatsioonist väljuv reovesi vastaks veeseaduse alusel kehtestatud nõuetele ja ühiskanalisatsiooni juhitav reovesi ei kahjustaks ühiskanalisatsiooni toimimist. Määrati hinnagrupid ja kanalisatsiooniteenuse eest tasumise erandid.

 

Põlva Vallavolikogu esindajaks Põlva Keskraamatukogu nõukogusse nimetati Anti Rüütli.

 

Muudeti Põlva Vallavolikogu 12. veebruari 2014. a määrust ″Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord″. Alates 01.01.2015 makstakse kõigile Põlva valla haldusterritooriumil asuvas gümnaasiumis õppivatele õpilastele toitlustustoetust (tasuta koolilõuna), sõltumata õpilase rahvastiku-järgsest elukohast.

 

Võeti vastu Põlva valla 2015. aasta eelarve.

 

Järgmine korraline volikogu istung toimub 9. veebruaril 2015 kell 15.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee