Uudised

Vallavolikogu istungilt 09.02.2015

10.02.2015

Volikogu istungil osales 19 vallavolikogu liiget. Vallavolikogu istungil valiti Põlva Aukodaniku ja Aasta Tegu 2014 tunnustuse saajad.

Volikogu otsustas seada isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ kasuks Põlva valla omandis olevale Peri-Peri suurfarmi teele (kinnistu registriosa nr 2477138, katastritunnus 61903:001:0198, pindala 1,48 ha, sihtotstarve 100% transpordimaa) maakaabelliini rajamiseks.

 

Kehtestati Fr. Tuglase tänava ja Kalda tänava vahelise järveäärse maa-ala detailplaneering. Planeeringuala hõlmab 131 076 m² suurust Põlva järveäärset ala, mis piirneb Kesk tänava silla, Kalda tänavaga kuni kinnistuteni Keldrikaela tn 13 ja Kalda tn 10.  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundi piiride korrigeerimine ja vajadusel ehitusõiguse määramine supelranda teenindava hoone ehitamiseks, liikluskorralduse täpsustamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, rannahoone asukoha täpsustamine, tehnovõrkude ja      -rajatiste vajaduse määramine, palliplatside ja laste mänguväljakute ala laiendamine ja servituutide vajaduse määramine.

 

Moodustati Riigikogu liikmete valimisteks neli jaoskonnakomisjoni ja nimetati nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

 

Võeti vastu otsus, millega omistatakse tunnustusavaldused ″Põlva aukodanik″ ja ″Aasta Tegu″ 2014.

 

Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust. Põlva valla tunnustusavaldus "Põlva aukodanik" omistatakse Sirje Villale. Tunnustusavaldusega "Põlva aukodanik" kaasneb aumärk ning rahaline preemia summas 1000 eurot.

 

Tunnustusavalduse "Aasta Tegu" andmisega väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul. Põlva valla tunnustusavaldus "Aasta Tegu" omistatakse MTÜle Lutsu Teatri Selts vabaõhulavastuse ″Rummu Jüri ehk tamasseri rauad″ eest. Tunnustusavaldusega "Aasta Tegu" kaasneb rahaline preemia summas 2014 eurot.

 

Tunnustusavaldused antakse laureaatidele kätte vallavanema pidulikul vastuvõtul 21. veebruaril 2015.

 

Kuulati ära volikogu sotsiaalkomisjoni, kultuurikomisjoni, arengukomisjoni, majanduskomisjoni ja hariduskomisjoni tegevusaruanded.

 

Volikogu võttis vastu ka kaks protokollilist otsust kinnistute ostueesõiguse kasutamata jätmise kohta.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 11. märtsil 2015 kell 15.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee