Uudised

Volikogu istungilt 11.03.2015

12.03.2015

Põlva vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 11. märtsil kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 19 vallavolikogu liiget.

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Kehtestati uuendatud ning ühtsetele alustele viidud valla munitsipaalomandis olevate sotsiaaleluruumide üürile andmise ning kasutamise kord. Määrus reguleerib sotsiaaleluruumide üürile andmist, üürilepingu sõlmimist, pikendamist ja ülesütlemist ning sätestab sotsiaaleluruumi üürniku õigused, kohustused ja piirangud sotsiaaleluruumi kasutamisel.

 

Määruse kohaselt on sotsiaaleluruum Põlva Vallavalitsuse poolt sotsiaaleluruumiks tunnistatud Põlva valla omandis olev eluruum (korter, tuba või osa toast), mis antakse üürile eluasemeteenust vajavatele isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline endale või oma perekonnale eluaset tagama. Eluruumi saab taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on ühe aasta jooksul enne taotluse esitamist olnud Põlva vald. Kõik eluruumi kasutavad isikud märgitakse ära üürilepingus. Eluruumi üüri suuruse määrab vallavalitsus. Vallavalitsusel on õigus hoida eluruume reservis erakorraliste olukordade jaoks.

 

Kinnitati Taevaskoja küla ja lähiala teede teemaplaneeringu lähteseisukohad.

Algatatava teemaplaneeringuga kavandatakse kergliiklustee kulgemine Tartu-Põlva maantee ja Taevaskoja tee ristist kuni Hatiku väikekoha sissesõiduteeni, Taevaskoja külakeskuseni ja sealt edasi Saesaare HEJ paisuni.

 

Lao tn 24 (enne 01.09.2014 Lao 20) kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Planeeringuala hõlmab 16 413 m2 suurust Põlva linna üldplaneeringu järgi tootmis- ja ärimaana kasutatavat ala, mis piirneb Lao tänava, Põlva-Lutsu tee ja jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-ala ehitusõiguste määramine, hoonestusala piiritlemine, uute tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määratlemine ja liikluskorralduse lahendamine.

 

Esimesel lugemisel oli kaks kohanimede määramise eelnõud.

Esimene neist puudutas Ehitajate-Lina tänava piirkonda. Uute tänavate nimed ja kulgemine on avaldatud Põlva valla kodulehel ning 2014. aasta detsembrikuu valla infolehes Põlva Teataja. Kodanikelt laekunud ettepanekute põhjal on vallavalitsus teinud esialgses kavas paranduse ning võtnud arutusele Ehitajate tänava nime muutmise.

 

Teine kohanimede määramise eelnõu puudutas Aarna küla. Selle keskmes olev elamutsoon on valla üldplaneeringu alusel detailplaneeringu kohustusega maa-ala, millest tulenevalt on ka seal vajalik kehtestada liikluspinnad, et samas asuvad kortermajad saaksid korrektsed aadressid.

 

Mõlemad eelnõud suunati teisele lugemisele, millele eelneb avalikustamine valla kodulehel ja valla infolehes Põlva Teataja.

 

Kinnitati Põlva Päevakeskuse uus põhimäärus

Põlva Päevakeskuse põhimääruse muutmisvajadus tuleneb Põlva linna ja valla ühinemisest,vajadusest põhimäärust ajakohastada ning vajadusest viia põhimäärus kooskõlla 01.02.2015 jõustunud valla põhimäärusega.

 

 

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks valiti Aino Aasma, Elin Hiiend, Heido Mägi, Aet Olle, Tiia Oone, Rutt Piir, Margit Puna, Karmen Toots ja Katrin Viilu.

 

Otsustati lubada maksta vallavanema või abivallavanema asendamise eest nende puhkusel või teenistuslähetuses olemise ajal või töövõimetuslehel viibimise ajal asendajale selle eest lisatasu. Samuti on eelnõu alusel õigus määrata abivallavanemale lisatasu, hüvitis, toetus või soodustus, mida makstakse kõikidele Põlva Vallavalitsuse teenistujatele ühesugustel alustel, ilma vallavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.

Kuulati ära volikogu revisjonikomisjoni tegevusaruanne.

Volikogu võttis vastu ka protokollilise otsuse kinnistu ostueesõiguse kasutamata jätmise kohta.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 8. aprillil 2015 kell 15.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

Teabespetsialist

799 9494

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee