Uudised

Saesaare paisu KMH programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

12.03.2015

Keskkonnaamet teatab Saesaare paisu likvideerimise teatise keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

KMH on algatatud Põlvamaal Põlva ja Vastse-Kuuste vallas asuva Saesaare paisu, mis paikneb katastriüksusel 87202:002:1025, likvideerimise teatise taotlusele.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Ahja jõel asuva Saesaare paisu likvideerimine ja Ahja jõe sängi taastamine looduslikul kujul, mis võimaldab taastuda jõe looduslikul ökosüsteemil võimaldades kalade looduslikku rännet.

 

KMH-s ei käsitleta alternatiivse lahendusena kalapääsude rajamist paisule, kuna sellekohane hinnang on eelnevalt antud töös „Saesaare Elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine“. Hindamise tulemusel osutus jõe elustiku seisukohalt eelistatavaimaks alternatiiviks paisu likvideerimine, mis tagaks kogu kalastikule probleemideta rände neile sobival ajal, looks uusi elu- ja sigimispaiku ning likvideeriks veehoidla ja hüdroenergia tootmisega seonduvad täiendavad ökosüsteemi mõjutavad tegurid. Tulenevalt eelnimetatud töö rõhuasetusele on selle käigus kogutud ning analüüsitud vähe informatsiooni, mis võimaldaks anda lõplikku vastust paisu likvideerimise võimalikkusele ja selle tegevusega kaasnevatele mõjudele. Käesolevas KMH-s käsitletaksegi seetõttu paisu likvideerimise alternatiive võrdluses olemasoleva olukorra säilitamisega ja töö eesmärk on koguda täiendavat informatsiooni paisu likvideerimisega kaasneva keskkonnamõju osas.

 

Kavandatava tegevuse arendaja on Riigimetsa Majandamise Keskus, kontaktisik Andres Sepp (Ristipalo, Räpina vald, 64418 Põlva maakond, e-post andres.sepp@rmk.ee, tel 505 5932). Otsustaja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaamet, kontaktisik Siret Punnisk (Kalevi 1a, Räpina, e-post polva@keskkonnaamet.ee, tel 799 0913).

 

KMH programmiga saab tutvuda Keskkonnaameti veebilehel aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnamoju-hindamised/taevaskoja-saesaarepais/ ning Keskkonnaameti Räpina (Kalevi 1a, Räpina) kontoris tööaegadel.

 

KMH programmi kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 07.04.2015 epostiga (polva@keskkonnaamet.ee) või kirja teel (Keskkonnaamet, Kalevi 1a, 64503 Räpina).

 

KMH programmi avalik arutelu toimub Taevaskoja raamatukogu-külakeskuse II korruse saalis (Taevaskoja tee 3) 08. aprillil 2015 algusega kell 17.00.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee