Uudised

Volikogu istungilt 13.05.2015

14.05.2015

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 13. mail 2015 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Vallavolikogu kehtestas Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskirja ning lasteaedade Lepatriinu ja Mesimumm uuendatud põhimäärused.

 

Vastavalt muudatustele sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestas volikogu uued eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.

 

Esimesel lugemisel oli kohanime määramine, mille alusel Puuri küla ja Põlva linna piiril olevat elamutsooni läbiva tänava nimeks saab Lille tänav. Nimi "Lille tänav" on antud seoses olemasoleva kinnistu nimega Lille ja hetkel kehtivate kinnistute aadressidega. Kui sealsetel elanikel on vastuväiteid või muid ettepanekuid, siis need tuleb esitada vallavalitsusele 15 päeva jooksul.

 

Volikogu otsustas moodustada Kiuma külas asuva Peebo-Jakobi katastriüksuse jagamisel minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse, mis on vajalik kalade rändetee avamise lahendamiseks. Jagamisega moodustatav katastriüksus võõrandatakse maa omaniku poolt Eesti Vabariigile.

 

Volikogu kehtestas Pääliku katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Eoste külas 4,48 ha suurust maatulundusmaana kasutatavat ala ning asub rohevõrgustiku koridoris. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ehitusõiguse andmine üksikelamu püstitamiseks ja settetiikide rajamiseks olemasoleva kraavi laiendamise teel.

 

Esimesel lugemisel olid ka Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri ning Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri.

 

Volikogu võttis vastu Põlva valla 2015. aasta esimese lisaeelarve, kuna on täpsustunud riigieelarvelised eraldised ja laekunud täiendavad vahendid projektide teostamiseks. Esimese lisaeelarvega suurendati valla tulusid ja kulusid 128 964 euro võrra.

 

Lubati Põlva Vallavalitsusel võtta eelarveaastateks 2015–2029 rahalisi kohustusi olemasoleva laenukohustuse refinantseerimiseks.

 

Vallavalitsuse struktuuriüksused, vallavolikogu komisjonid ja hallatavad asutused on esitanud vallavalitsusele rahaliste vahendite ettepanekud järgmiseks neljaks eelarveaastaks. Arengukava ja esitatud ettepanekute ülevaatamise käigus hindas vallavalitsus arengukava muutmise vajadust ning volikogu otsustas algatada Põlva valla arengukava aastateks 2014–2029 muutmise.

 

Vallavolikogu kinnitas Põlva valla vee-ettevõtjaks aktsiaseltsi PÕLVA VESI. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonnaks loetakse tema omandis olevat ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi. Vee-ettevõtja ülesandeks on oma tegevuspiirkonnas ühisveevärgi kaudu kinnistute veega varustamine ja kinnistutelt ühiskanalisatsiooni juhitud reo-, sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimine ja puhastamine.

 

Volikogu kinnitas kultuurikomisjoni 9-liikmelisena ning kinnitas muudatused haridus- ja majanduskomisjonides.

 

Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 10. juunil 2015 kell 15.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee