Uudised

Vallavolikogu istungilt 10.06.2015

12.06.2015

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 10. juunil 2015 Taevaskoja Salamaal.

 

Määrati nimi Puuri küla ja Põlva linna piiril olevat elamutsooni läbivale tänavale – Lille tänav.

 

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Põlva vallas Aarna külas asuvate ilma omandiõigust tõendavate dokumentideta garaažide ja majandushoone aluse ning nende teenindamiseks vajaliku maa.

 

Kehtestati Lutsu külas asuva Palojärve kinnistu detailplaneering. Palojärve kinnistu on endine talukoht, mille hoonestus pole säilinud. Planeeringuala hõlmab 7245 m2 suurust Põlva valla üldplaneeringu järgi maatulundusmaana kasutatavat ala ning asub rohevõrgustiku T9 Põlva-Vanaküla ala idapiiril. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusala planeerimine, katastriüksust teenindavate tehnovõrkude ja –rajatiste asukohtade ning kommunikatsioonidest tulenevate kitsenduste ja nende ulatuse määramine, liikluse ja parkimiskorralduse ning heakorrastuse ja haljastuse lahendamine.

 

Kehtestati Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirjad.

 

Kehtestati uus ja ajakohastatud Põlva Roosi Kooli põhimäärus.

 

Otsustati delegeerida uues ehitusseadustikus kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded ning tee omaniku ülesanded Põlva Vallavalitsusele kui ametiasutusele.

 

Kiideti heaks ning suunati avalikustamisele „Põlva valla arengukava aastateks 2015–2029“ ja „Põlva valla eelarvestrateegia 2016–2019“ projektid. Avalikustamine toimub 15.06.2015–14.08.2015 Põlva valla kodulehel, Põlva Keskraamatukogus ja Põlva Keskraamatukogu haruraamatukogudes.

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

 

Kinnitati Põlva valla 2014. aasta majandusaasta aruanne.

 

Järgmine korraline volikogu istung toimub 12. augustil 2015 kell 15.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee