Uudised

Volikogu istungilt 9.09.2015

10.09.2015

Põlva Vallavolikogu kahekümne kuues istung toimus kolmapäeval, 9. septembril 2015 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Kehtestati Põlva valla üldplaneeringut täpsustav ja muutev teemaplaneering „Himmaste ja Peri külade teed“, kus on välja töötatud nende külade liikluse korraldamise  põhimõtted, kujundatud transpordi-, kergliikluse- ja jalgrattateede võrgustik ning tehtud ettepanekud liikluse kahjuliku mõju vähendamiseks elukeskkonna parandamise eesmärgil.

 

Himmaste allküla-Velskripunkti tee kinnistul teostatakse teehoiukava alusel tee-ehitustöid. Vastavalt teetööde kirjeldusele on vajalik teed kahes kohas laiendada jätkuvalt riigi omandis olevale maale. Tee laiendamine on vajalik ca 3 m ulatuses teeäärsete kraavide rajamiseks. Volikogu otsustas taotleda kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa Põlva valla munitsipaalomandisse.

 

Otsustati toetada loa andmist osaühingule Viarosse (registrikood 10028471) Põlva vallas Partsi külas asuva PALO A-26 kinnistu (kinnistusraamatu registriosa nr 494538) omandamiseks. Loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista Põlva vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.

 

Määrati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduses sätestatud nõuetele vastavuse ja nõuete täitmise kontrolli teostamise õigusega isikuteks Põlva Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist ja ehitusspetsialist. Volitatud isikutel on õigus kontrollida, kas klient hoiab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga   ühendatud   kinnistu   veevärki   ja   kanalisatsiooni   sellises   korras,   et   need   ei kahjustaks ühisveevärki või -kanalisatsiooni ega takistaks teenuste osutamist.

 

Otsustati võõrandada rajatava riigigümnaasiumi teenindamiseks vajalik maa asukohaga Piiri tn 1, Põlva linn tasuta riigi omandisse.

 

Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Põlva vallale kuuluv kinnisasi  asukohaga Mammaste küla, Keldrikaela tee 2 (endine vallamaja) alghinnaga 400 000 eurot ning volitati Põlva  Vallavalitsust vastavat avalikku  kirjalikku enampakkumist ette valmistama ja läbi viima.

 

Otsustati delegeerida liiklusseaduses kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja Põlva valla kui tee omaniku ülesanded Põlva Vallavalitsusele kui ametiasutusele.

 

Tunnistati kehtetuks endiste Põlva  Linnavolikogu  ja  Põlva Vallavolikogu määrused, mis ei ole enam kooskõlas kehtiva õigusega.

 

Anti luba Põlva Vallavalitsusele katta omaosalus 2016. eelarveaastaks planeeritud projekti ′′Põlva raudteejaama piirkonna ühenduste parendamine′′ elluviimiseks summas kuni  36 056 eurot ning tagada objekti edaspidine haldamine. Projekti kogumaksumus on 212 830,52 eurot, millest 176 774,94 eurot taotletakse EL Ühtekuuluvusfondi meetmest.

 

Otsustati anda Keskkonnaametile nõusolek Kadaja II liivakarjääri korrastamiseks metsamaaks.

 

Esimesel lugemisel olid „Põlva valla arengukava aastateks 2015-2029“ ja „Põlva valla eelarvestrateegia 2016-2019“. Eelnõud koos arengukava ja eelarvestrateegia avalikul arutelul tehtud ettepanekute ning vallavalitsuse seisukohtadega nende suhtes saadeti edasiseks menetlemiseks komisjonidele. Vallavolikogu teeb otsuse esitatud ettepanekute suhtes 29. septembri istungil.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee