Uudised

Detailplaneeringu algatamine

20.10.2015

Põlva Vallavalitsus algatas 07.10.2015 korraldusega nr 2-3/656 detailplaneeringu Põlvas Jaama tn 61 asuvale kinnistule katastritunnusega 62001:005:0057. Krundi suurus on 8041 m². Planeeringuga kavandatakse maa sihtotstarbe muutmist tootmismaast ärimaaks ning tankla ja ärihoone rajamist.

Detailplaneeringu ettepanekuga soovitakse maa sihtotstarbe muutmist, kuid see ei muuda kehtivat Põlva linna üldplaneeringu lahendust, millega on käsitletavale maa-alale määratud tootmismaa juhtfunktsioon, sest tulevikuperspektiive silmas pidades on sellele juhtfunktsioonile ühtlasi antud ka tootmise ja äri segafunktsioon.

 

Käesoleva detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõike 1 mõistes. Sellest lähtuvalt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik.

 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk 15 Põlva linn 63308, Põlva vald) ning kehtestaja on Põlva Vallavolikogu.

 

Korraldusega saab tutvuda Põlva Vallavalitsuse kantseleis tööajal ja Põlva valla kodulehel http://service.eomap.ee/polvavald/ Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada e-posti aadressil info@polva.ee

 

 

Lisainfo:

Mikk Pärdi

arhitekt

799 9485

mikk.pardi@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee