Uudised

Volikogu istungilt 11.11.2015

12.11.2015

Põlva Vallavolikogu kahekümne üheksas istung toimus kolmapäeval, 11. novembril 2015 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 18 volikogu liiget.

Võeti vastu uus koduteenuste osutamise tingimused ja kord.

Senikehtinud korra muutmise üheks eesmärgiks oli lihtsustada teenuse määramise korda ning on täiendatud ka koduteenuste loetelu. Põlva vallas on koduhooldusteenuse osutajaks Põlva Päevakeskus, koduhooldustöötajaid on neli.

 

Kiideti heaks  "Põlva  valla  ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni   arendamise   kava   aastateks 2015–2027"  projekt  ning suunati see avalikule väljapanekule 16.– 30.11.2015 Põlva valla kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Põlva Vallavalitsusele  kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

 

Kehtestati uus Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord, milles on reguleeritud ka kultuuripreemia väljaandmine.

 

Otsustati delegeerida uues ühistranspordiseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate igapäevaste ülesannete lahendamine vallavalitsusele.

 

Tunnistati kehtetuks Põlva Vallavolikogu määrused, mis  ei ole kooskõlas kehtiva õigusega.

 

Tulenevalt läbiviidud riigihanke tulemustest ning seoses vajadusega sõlmida hankeleping valla teede  talihoolduse  teostamiseks  perioodil  2015–2017, otsustas volikogu anda Põlva Haldusteenistusele loa võtta eelarveaastaks 2015–2017 kohustusi summas kuni 166 000 eurot.

 

Otsustati muuta Elamutele toetuse määramise korda nii, et vallavalitsus saab õiguse kuulutada välja ka teine toetuse taotlusvoor juhul, kui 15. maiks esitatud taotluste menetlemisel jääb korterelamute toetusvahendeid üle. Teave toetuse ja taotluse esitamise tähtaja kohta avalikustatakse Põlva valla kodulehel ja valla infolehes Põlva Teataja vähemalt üks kalendrikuu enne taotluste esitamise tähtaega.

 

Vallavalitsusele anti luba rahaliste kohustuste võtmiseks ja Põlva valla e-arvete 2015–2017 haldusteenuse riigihanke välja kuulutamiseks. Avaliku sektori kohustus vastu võtta e-arveid rakendub 2016. aasta II kvartalis.

 

Otsustati pikendada tähtaega ja sõlmida uus leping mittetulundusühinguga Taevaskoja kinnistu RAAMATUKOGU (registriosa number 555638/5556, katastritunnus 61901:001:1138, pindala 8138  m²) tasuta kasutusse andmise kohta tähtajaga kuni 31.12.2022.  MTÜ Taevaskoja on seni kinnistut kasutanud heaperemehelikult ning on aktiivselt osalenud siseriiklikest ja EL programmidest toetuste taotlemises nii külakeskuse kui -platsi väljaarendamiseks. Enamike programmdokumentide järgi peab aga toetuse taotleja olema investeeringuobjekti omanik või omama kasutusõigust ja avaliku kasutamise lepingut investeeringuobjektile vähemalt viieks aastaks arvates projekti lõppemisest.

 

Esimesel lugemisel oli Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu. Eelnõu suunati komisjonidesse ja tuleb teisele lugemisele järgmisel volikogu istungil.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 9. detsembril kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee