Uudised

Volikogu istungilt 9.12.2015

10.12.2015

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 9. detsembril 2015 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn. Osales 20 vallavolikogu liiget.

Istungi alguses andis volikogu esimees vallavolikogu liikmetele teada Talis Tobrelutsu avaldusest, millega Talis Tobreluts astub tagasi volikogu liikme kohalt alates 9. detsembrist 2015.

Volikogu liige Indrek Käo esitas vallavanemale arupärimise.

 

Volikogu kehtestas Põlva valla haldusterritooriumil maamaksumäärad 2016. aastaks.

 

Otsustati algatada detailplaneering Põlva linnas Maarja tn 1 asuvale kinnistule ja selle lähiümbrusele Põlva linna keskväljaku kavandamiseks ning ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest tegevusega ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi.

 

Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Põlva linnas ja vallas asuvate tänavate ja teede alused maad, mis veel siiani on riigi omandis.

 

Volikogu otsustas omandada Põlva vallale kinnistu asukohaga Metsa tn 11a. Kinnistu asub Intsikurmus ja sellel on 1971. aastal ehitatud amortiseerunud paviljon. Kinnistu piirneb igast küljest valla maaga. Kinnistu omandamine võimaldab paremini arendada Intsikurmu metsaparki.

 

Kehtestati Põlva valla külade arengutoetuse andmise kord, mis reguleerib Põlva valla eelarvest makstava arengutoetuse taotlemist, andmist, kasutamist ning tagasinõudmist. Toetuse eesmärk on Põlva valla külades kohaliku elu- ja looduskeskkonna parendamine, külaelu aktiivsuse toetamine ja avalikkusele suunatud objektide arendamine.

 

Toimus Põlva valla haridusasutuste ümberkorraldamise eelnõu II lugemine.

 

Volikogu kiitis heaks Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2030 projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule 14.–30. detsembrini 2015 Põlva valla kodulehel. Avaliku väljapaneku kestel on igaühel õigus esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva. Esitatud ettepanekute avalik arutelu toimub 06.01.2016 algusega kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Volikogu otsustas tõsta koolieelse lasteasutuse kulude vanemate kaetava osa määra. Alates 01.01.2016 on vanemate kaetav osa 25 eurot. Kohatasude täiendav laekumine katab osaliselt lasteaiatöötajate palgatõusu.

 

Kehtestati 2016. aastaks Põlva valla sõltuvatele üksustele antava laenu piirmäär, milleni võib rahavoogude juhtimiseks antavate laenude kogusumma ulatuda. Laenu piirmääraks 2016. aastal on 750 000 eurot. Laenu antakse tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi.

 

Võeti vastu Põlva valla 2015. aasta teine lisaeelarve, millega suurendati valla tulusid ja kulusid 131 100 euro võrra.

 

Esimesel lugemisel oli Põlva valla 2016. aasta eelarve kogumahus 17 237 000 eurot. Põhitegevuse tulusid on planeeritud kokku 10 369 455 eurot, mis on 3,0% suurem võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega. Eelarve kogumaht 17 237 000 eurot on 39,7% suurem võrreldes 2015. aasta esialgse eelarvega.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 13. jaanuaril 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee