Uudised

Volikogu istungilt 13.01.2016

14.01.2016

Vallavolikogu otsustas ümber korraldada Põlva haridusasutused, sõlmida eelleping tulevase keskväljaku alla jääva Maarja 1 kinnistu osa hoonestusõiguse kohta ja teha ettepanekud liitumisläbirääkimisteks kõigile Põlva maakonna valdadele. Vastu võeti ka Põlva valla 2016. aasta eelarve.

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmekümne esimene istung toimus kolmapäeval, 13. jaanuaril 2016 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

 

Istungi alguses tutvustas volikogu esimees kahte uut volikogu liiget. Tagasi astunud Talis Tobrelutsu järel sai volikogu liikmeks Ahti Hütt (IRL). Mihkel Pragi (Keskerakond) asendab kolmeks kuuks oma volitused peatanud Koit Nooki.

 

Seejärel algatati 12 volikogu liikme poolt umbusaldusavaldus volikogu revisjonikomisjoni esimehele Indrek Käole. Umbusalduse avaldamise põhjuseks toodi revisjonikomisjoni 2014. ja 2015. aasta tööplaani mittetäitmine ning Indrek Käo poolt antud vastukäivad ütlused Põlva Linnavalitsuse poolt jalgpalliklubile Lootos 2011. aastal eraldatud rahaliste vahendite kohta.

 

Volikogu võttis vastu otsuse korraldada ümber Põlva valla haridusasutused järgmiselt:

• 1. veebruaril 2016 asutatakse põhikool nimetusega Põlva Kool, asukohaga Kesk tn 25, Põlva, kus õpe toimub I, II ja III kooliastmel. Kool hakkab tegutsema aadressidel  Kesk  25,  Koolimaja  tee  1  ja Lina 13;

• praeguste Põlva Põhikooli  ja Põlva Ühisgümnaasiumi tegevus lõpetatakse 1. juulist 2016

• koolieelse  lasteasutusena  ja  põhikoolina  tegutsev Mammaste Lasteaed ja Kool korraldatakse 1. juulist  2016 ümber koolieelseks lasteasutuseks ja sellele antakse uus nimetus Mammaste Lasteaed.

 

Kinnitati Põlva Kooli ja Mammaste Lasteaia põhimäärused.

 

Võeti vastu Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027.

Seni kehtinud Põlva linna ja Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad vajasid muutmist, sest väheneva rahvastiku tingimustes tuleb arvestada valla finantsvõimekusega ning Euroopa Liidu poolt  kehtestatud  direktiividega,  millele  peavad  vee- ja  kanalisatsioonisüsteemid  vastama,  et vähendada elanikkonna terviseriske ning keskkonna reostumist. Vastuvõetud kavas on kirjeldatud, milline  saab  olema valla  haldusterritooriumil  elanike veetarbimine ÜVK süsteemi väljaehitamise järel ning sellest lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas tekkiva  reovee  puhastusvõimalusi.

 

Et tagada rajatava Põlva-Himmaste-Eoste kergliiklustee avalik kasutamine otsustati omandada eraomandis olev Põlva-Himmaste kergtee katastriüksus. Kinnistu  omanik  andis  nõusoleku  kergliiklustee  alla  jääva katastriüksuse võõrandamiseks Põlva vallale tingimusel, et Põlva vald võõrandab talle selle eest tasuta katastriüksuse lähiaadressiga Taevaskoja tee 8a.

Samal eesmärgil otsustati omandada veel seitse eraomandis olevat kergliiklustee alla jäävat katastriüksust, mille omanikud  on  andnud  nõusoleku katastriüksuste võõrandamiseks Põlva vallale. Kokku tasutakse omandatavate  katastriüksuste eest 2288 eurot,  millele  lisanduvad  lepingute sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivud.

 

Volikogu otsustas sõlmida hoonestusõiguse seadmise lepingu eellepingu Eesti  Evangeelse Luterliku Kiriku Põlva Püha Neitsi Maarja Koguduse omandis olevale Maarja tn 1 kinnisasja osale pindalaga 4000 m² Põlva valla kasuks tähtajaga 70 aastat ja hoonestusõiguse tasuga 6000 eurot aastas.

 

Tunnistati osaliselt kehtetuks Põlva Linnavolikogu 5. aprilli 2002. a otsusega "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud Põlva linna Kesk tänava ja Võru tänava vahelise Tööstuse tänava detailplaneering, mille kehtestamisest on möödunud enam kui viis aastat ning mida ei ole asutud ellu viima. Nimetatud detailplaneering tunnistatakse kehtetuks Maarja 1 kinnistu osas, mis jääb kavandatava Põlva linna keskväljaku alale.

 

Põlva  valla  2015.  aasta  konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks määrati BDO  Eesti  AS.

 

Võeti vastu Põlva valla 2016. aasta eelarve.

 

Volikogu andis loa vallavalitsusel võtta täiendavaid rahalisi kohustusi 2016-2020 eelarveaastateks ja kuulutada välja riigihanked Põlva Haldusteenistusele õpilasteveo bussi, kaubabussi ja tõstukiga veoauto liisimiseks.

 

Volikogu otsustas teha ettepanekud Ahja, Kanepi, Kõlleste, Laheda,  Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Värska, Mikitamäe ja Räpina vallavolikogudele alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalsekorralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 10. veebruaril 2016.

 

Kokkuvõtte tegi

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee