Uudised

Vallavolikogu istungilt 10.02.2016

11.02.2016

Põlva Vallavolikogu kolmekümne teine istung toimus kolmapäeval, 10. veebruaril 2016 kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Istungist võttis osa 19 volikogu liiget.

Esimese punktina oli päevakorras umbusalduse avaldamine revisjonikomisjoni esimehele. Umbusaldamiseks vajalikku volikogu koosseisu häälteenamust kokku ei saadud ja revisjonikomisjoni esimehena jätkab Indrek Käo.

 

Moodustati 3-liikmeline ajutine komisjon Põlva valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise seisukohtade väljatöötamiseks ja omavalitsustega ühinemisläbirääkimiste pidamiseks. Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a otsusega tehti ettepanek kõigile Põlva maakonna omavalitsusüksustele alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus. Seisuga 10.02.2016 on ettepanekuga nõustunud Ahja Vallavolikogu, Kanepi Vallavolikogu, Kõlleste Vallavolikogu, Laheda Vallavolikogu, Mikitamäe Vallavolikogu, Mooste Vallavolikogu, Valgjärve Vallavolikogu, Vastse-Kuuste Vallavolikogu. Ettepanekust on keeldunud Värska Vallavolikogu. Ühinemisläbirääkimisteks moodustatud komisjoni esimeheks valiti Kuldar Leis, aseesimeheks Leander Konks ja komisjoni liikmeks nimetati vallavanem Georg Pelisaar.

 

Salu tänava piirkonnas ei vasta aadressid aadressandmete süsteemi nõuetele ja need vajavad korrastamist. Vallavalitsus tegi volikogule ettepaneku määrata sealse piirkonna ühe liikluspinna nimeks Palu tänav. Eelnõu avalikustamise käigus laekus kolm ettepanekut Salu tänava elanikelt. Kahes ettepanekus paluti liikluspinna nimi jätta muutmata või kaaluda sobivamat nime. Ühe ettepanekuna esitati tänava nimeks Salu põik. Vallavalitsus korraldas Salu tänava elanike ja vallavalitsuse koosoleku, kus elanikud nõustusid alternatiivina tänava nimega Salu põik. Volikogu määras liikluspinnale nimeks Salu põik.

 

Muudeti Põlva Vallavolikogu 13. jaanuari 2016. a otsust "Vallavara omandamine" Muudatus võimaldab reguleerida kolmandate isikute õigustest tulenevad piirangud müügi-ja asjaõiguslepingus.

 

Vallavolikogu ei nõustunud Keskkonnameti poolt 07.12.2015 esitatud Himmaste liivakarjääri kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõus toodud tingimustel kaevandamisloa andmisega ja esitas täiendavad tingimused kaevandamisloa andmiseks.

 

Volikogu võttis vastu Põlva valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016–2030, mis on aluseks Põlva linna, Mammaste ja Peri küla soojusmajandusliku arengu koordineerimisele. Arengukavas on hinnatud ka katlamajade ja soojavõrkude ümberehitamise erinevaid variante ja investeeringute mahtusid.

 

Volikogu kiitis heaks "Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025" projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule valla kodulehel 15.-29. veebruarini 2016. Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Põlva Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna  e-posti  aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva. Dokumendi avalik arutelu toimub 3. märtsil 2016 kell 17.00 Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse salongis.

 

Valiti Põlva valla tunnustusavalduste Põlva aukodanik, Aasta Tegu ja kultuuripreemia saajad.

Põlva aukodaniku nimetuse ja aumärgi saab Maie Sillaste. Nimetuse andmisega kaasneb rahaline preemia summas 1000 eurot. Põlva valla aasta teoks valiti II Kagu-Eesti tantsupidu "Minu Inimesed". Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia 2015 eurot. Põlva valla tunnustuse kultuuripreemia saab Intsikurmu Muusikafestival 2015. Tunnustused antakse üle vallavanema pidulikul vastuvõtul 20. veebruaril.

 

Triinu Toobal Tervise Arengu Instituudist tutvustas volikogule kohaliku alkoholipoliitika pilootprogrammi põhjal valminud juhendmaterjali kohalikele omavalitsustele, mis on abiks tegevuste planeerimisel alkoholipoliitika valdkonnas.

 

Järgmine vallavolikogu korraline istung toimub 9. märtsil 2016.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

799 9490

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee