Uudised

Volikogu 23.03.2016 istungilt

24.03.2016

Põlva Vallavolikogu kolmekümne kolmas istung toimus kolmapäeval, 23. märtsil 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 19 volikogu liiget.

01.01.2016 jõustus uus sotsiaalhoolekande seadus  ja sotsiaalseadustiku üldosa seadus. Seetõttu tuleb kohaliku omavalitsuse kehtestatud sotsiaalvaldkonna õigusaktid viia kooskõlla kehtiva seadusega. Volikogu kehtestas kaheksa uuendatud õigusakti: "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord", "Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord", "Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise kord toimetulekutoetuse määramisel", "Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord", "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord", "Puudega lapse hoolduse korraldamise kord", "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord" ja "Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord".

 

Volikogu otsustas Põlva vallale kuuluvas hoones Jaama tn 69, Põlva linn esimesel korrusel asuvad ruumid pindalaga 125 m² anda tasuta Sihtasutuse Roosi Kodu kasutusse tähtajaga kuni 31.03.2036 sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Roosi Kodu soovib pakkuda kogukonnas elamise teenust eesmärgiga suurendada puudega isikute iseseisvat toimetulekut ja arendada igapäevaelu  tegevuste korraldamise oskusi. Esmaseks teenuse sihtgrupiks on Põlva Roosi Kooli lõpetanud noored.

 

Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Põlva vallas Himmaste külas asuv reformimata riigimaa ligikaudse pindalaga 1400 m2, mis on vajalik Põlva linna, Himmaste ja Eoste küla vahelise kergliiklustee rajamiseks ning projekti teostamiseks EASi  toetusega.

 

Volikogu otsustas Järveotsa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu eelnõu lugemise katkestada ja suunata see uuesti menetlemiseks arengukomisjonile.

 

Otsustati muuta Põlva Linnavolikogu 21. jaanuari 2004. a otsust "Põlva linna tänavate võtmine kohalike teede nimekirja". Põlva Vallavolikogu määras Põlva linnas asuva Salu tänava ühe haru nimeks Salu põik ning sellest tulenevalt on vajalik teha vastav muudatus ka teederegistris.

 

Võeti vastu Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025, millega on kaardistatud valla  elanike tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tegurite hetkeseis. Tervisedenduse tegevuskavas on määratud tegevused põhjuste teadvustamiseks ja võimalused olukorra lahendamiseks.

 

Kehtestati Põlva Avatud Noortekeskuse põhimäärus.

 

Otsustati delegeerida maareformi käigus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel kohalik omavalitsuse pädevusse antud maa tagastamisetähtaja pikendamise otsustamine ja kaasomanikele tähtaja määramine maa tagastamise kokkulepete sõlmimiseks Põlva Vallavalitsusele.

 

Kehtestati Põlva vallavara valitsemise kord, millega on kindlaks määratud valla omandis oleva vara valitsejad, valitsemise, kasutamise ja käsutamise alused ning Põlva vallale omandatava vara soetamise kord.

 

Võeti vastu Põlva valla 2016. aasta esimene lisaeelarve, millega suurendatakse valla tulusid ja kulusid 15 950 euro võrra. Valla eelarve tulud suurenevad tasandusfondi suurenemisest võrreldes vastuvõetud eelarvega 10 870 eurot ja toetusfondi suurenemisest 5080 eurot. Põlva Ühisgümnaasiumi, Põlva Põhikooli ja Mammaste Lasteaia ja Kooli eelarved muudetakse seoses koolivõrgu ümberkorraldamisega Tegevuse lõpetavate koolide eelarvetest ülejäävad vahendid suunatakse Põlva Kooli ja Mammaste Lasteaia eelarvetesse. Vastavalt haridustoetuse muutumisele muudetakse Põlva Roosi Kooli eelarvet.

 

Teedehoiu toetuse suurenemine 33 691 eurot suunatakse teede ja tänavate ümberehitamiseks, tasandusfondi suurenemine 10 870 eurot suunatakse kultuuri-ja  huvikeskuse lavatehnika uuendamiseks.

 

Otsustati anda osa Põlva vallale kuuluvast  kinnistust (Keskuse tee 6/2) tasuta MTÜ Himmaste kasutusse laululava ehitamiseks.

 

Järgmine volikogu istung toimub 13. aprillil 2016  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee