Uudised

Vallavolikogu 13.04.2016 istungilt

14.04.2016

Põlva Vallavolikogu kolmekümne neljas istung toimus 13. aprillil 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 18 vallavolikogu liiget.

Kehtestati Põlva Vallavalitsuse poolt korraldatavate tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord. Tugiisiku teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Isikliku abistaja teenuse eesmärgiks on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

 

Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord. Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppe- või raviasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks. 2015. aasta detsembris läbi viidud riigihanke tulemusena osutab 2016. aastal Põlva vallas sotsiaaltranspordi teenust OÜ Antsu takso.

 

Otsustati algatada Järveotsa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärk on muuta  katastriüksuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestusala ning lahendada vajaliku taristu rajamine. Detailplaneeringuga  kavandatakse ühe elumaja ja kolme abihoone ehitamist.

 

Otsustati algatada ajaloolise Kiisa küla taastamine ning Taevaskoja küla senise lahkmejoone muutmine. Põlva Vallavalitsus viib läbi asustusjaotuse muutmise eeltoimingud.  

 

Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Põlva vallas asuvate teede alune ja neid teenindav maa, mis on jätkuvalt riigi omandis ja transpordimaa sihtotstarbega.

 

Otsustati planeerimisseadusest ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest ning maakatastriseaduses ja maa hindamise seaduses kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded delegeerida Põlva Vallavalitsusele.

 

Õigusruumi korrastamise eesmärgil tunnistati kehtetuks Põlva Vallavolikogu määrused, mis ei ole kooskõlas kehtiva õigusega.

 

Arengukava sujuvama ja efektiivsema menetlemise eesmärgil otsustati muuta arengukava koostamise ja menetlemise korda.

 

Kinnitati revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaan ja esitati volikogule komisjonide tööaruanded.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 11. mail kell 15 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee