Uudised

Detailplaneeringu algatamine Tartu mnt 6

25.04.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et on algatanud 13.04.2016. a korraldusega nr 2-3/223 Mammaste külas Tartu mnt 6 katastriüksuse (katastritunnusega 61901:001:0151; pindala 10159 m²; sihtotstarve 100% tootmismaa) ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise ning jätnud sama korraldusega algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Planeeringuala piirneb Mammaste kergliiklusteega ning Põlva-Reola tugimaanteega (tee nr 61). Planeeringualal paikneb endine laudahoone.

 

Planeeringu eesmärk on püstitada katastriüksusele kokku neli hoonet, sealhulgas kauplus-büroohoone; lahendada liitumine vajalike tehnovõrkudega ning juurdepääs, parkimine ja haljastus. Planeeringualal ja selle kontaktvööndis ei paikne kaitstavaid alasid, loodus- ega kultuuripärandi objekte, objektide kaitsevööndeid. Detailplaneeringuga kavandatav ei muuda Põlva valla üldplaneeringut.

 

KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi. Kavandatava tegevuse elluviimisel puudub oluline keskkonnamõju arvestades KeHJS § 6 lõikes 2 toodud tegevusvaldkondade loetelu ning viimast täpsustavat loetelu (Vabariigi Valitsuse määrus nr 224).

 

Detailplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Põlva Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on Marksi Maja OÜ. Otsusega on võimalik tutvuda Põlva valla dokumentide registris. Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada e-posti aadressil info@polva.ee.

 

Ehitus- ja planeeringuosakond

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee