Uudised

Detailplaneeringu algatamine Järveotsa

25.04.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et Põlva Vallavolikogu 13.04.2016. a otsusega nr 1-3/20 on algatatud Vanaküla külas Järveotsa katastriüksuse (katastritunnusega 62101:001:0139; pindala 12596 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine. Sama otsusega on jäetud algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringuala paikneb Viira järve, Kooskora oja ja 35-110kV elektriõhuliini (kõrgepingeliin) vahelisel alal. Planeeringualal puuduvad ehitised.  

Planeeringu eesmärk on muuta katastriüksuse sihtotstarve osaliselt elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestusala ning lahendada vajaliku taristu rajamine. Detailplaneeringuga kavandatakse ühe elumaja ja kolme abihoone ehitamist. Planeeringu lahendusega tuleb tagada Järveotsa katastriüksust läbiv üldplaneeringu järgne avalik juurdepääs Viira järve kallasrajale. Planeeringualal ja selle kontaktvööndis ei paikne kaitstavaid alasid, loodus- ega kultuuripärandi objekte, objektide kaitsevööndeid.

 

KSH jäeti algatamata kuna detailplaneeringuga ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega eelhinnangut vajavat võimaliku olulise mõjuga tegevust, lähtudes sama seaduse § 6 lõigetest 2 ja 4. Detailplaneeringuga kavandatav ei muuda Põlva valla üldplaneeringut.

 

Detailplaneeringu koostamise algataja on Põlva Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostamise korraldaja ja kehtestaja on Põlva Vallavalitsus. Detailplaneeringu koostaja on aktsiaselts Resand. Otsusega on võimalik tutvuda Põlva valla dokumentide registris. Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada e-posti aadressil info@polva.ee.

 

Ehitus- ja planeeringuosakond

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee