Uudised

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

24.05.2016

Põlva Vallavalitsusele on 25.02.2016 esitatud projekteerimistingimuste taotlus üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringu koostamise kohustusega tiheasustusalal Põlva vallas Taevaskoja külas Allika tee 1 (katastritunnus 61901:001:1206) kinnistul.

Põlva Vallavalitsus on algatanud vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1  06.04.2016 korraldusega nr 2-3/203 projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

 

Alates 24.05.2016 kuni 06.06.2016 (kaasa arvatud) on valla kodulehel ning tööaegadel Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas (Põlva linn, Võru tn 1) teise korruse koridori stendil avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimused antakse ühe üksikelamu püstitamiseks, mis peab arhitektuurselt sobima olemasolevate naaberehitistega.

Ehitustegevusega ei kavandata keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevusi ega muud ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumine, sh vee, pinnase või õhu saastumine.

 

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid projekteerimistingimuste eelnõu kohta saab esitada kuni 06.06.2016 (kaasa arvatud) paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk tn 15, 63308 Põlva, või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

 

Projekteerimistingimuste eelnõu

Täiendav info:
Tiivi Parts
Põlva Vallavalitsus
Ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja
Tiivi.Parts@polva.ee
+372 799 9485

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee