Uudised

Detailplaneeringu algatamine Eoste külas

01.06.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et on algatanud 18.05.2016. a korraldusega nr 2-3/303 Eoste külas Pääliku katastriüksusele (katastriüksuse tunnus: 61902:001:0261) ja selle lähialale detail­planeeringu koostamise ja jätnud algatamata 18.05.2016. a korraldusega nr 2-3/303 kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Pääliku katastriüksuse kohta on kehtestatud detailplaneering Põlva Vallavolikogu 13.05.2015. a otsusega nr.1-3/18.

Planeeringu eesmärk on ühe eluhoone ja kõrvalhoonete püstitamine; tiikide paiknemise täpsus­tamine, sealhulgas uute tiikide rajamine; juurdepääsutee kavandamine; uute katastriüksuste piiride seadmine; vajalike tehnovõrkudega varustatuse tagamine.

Planeeringus tuleb arvestada avalikult kasutatava tee- ja elektripaigaldise kaitsevööndiga ning Orajõe kalda piirangu- ja ehituskeeluvööndiga. Ühtlasi tuleb arvestada üldplaneeringuga väärtuslikule maastikule, rohelisele võrgustikule ja hajaasustusalale seatud tingimustega.

 

KSH jäeti algatamata kuna planeeringuga ei kavandata tegevusi, mille puhul KSH on kohustuslik ega  tegevusi, mille puhul oleks vajalik eelhinnang KSH vajalikkuse kohta. Tiikide rajamisel tuleb täita kehtivast õigusest tulenevaid nõudeid veepeegli pindalale, eemaldatava pinnase kogusele, kasvatatavate kalade aastasele juurdekasvule ning kasutatava sööda kogusele. Nimetatud nõuete täitmisel ei ole vaja läbi viia KSH-d. Planeeringuga ei kavandata valla strateegiliste dokumentide muutmist.

 

Planeeringu koostaja on Marksi Maja OÜ. Koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja on Põlva Vallavalitsus. Korraldusega on võimalik tutvuda Põlva valla veebilehel dokumentide registris, planeeringute andmebaasis EVALD või tööpäeviti Põlva Vallavalitsuse kantseleis (Kesk tn 15 Põlva linn). Küsimusi ja ettepanekuid saab esitada e-posti aadressil info@polva.ee.

 

Link planeeringute andmebaasi EVALD  

 

 

Ehitus- ja planeeringuosakond

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee