Uudised

Jaama tn 61 detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustamine

03.06.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et 14. juunil 2016. a algusega kell 15.00 toimub Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse Salongis Jaama tn 61 detailplaneeringu  eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustamiseks avalik arutelu.

Eskiislahendusega on võimalik tutvuda Põlva Vallavalitsuse kodulehel planeeringute andmebaasis EVALD ning tööajal ehitus- ja planeeringuosakonnas (Põlva linn, Võru tn 1, Tiivi Parts).

 

Planeeringuala paikneb Põlva linna põhjaosas ülelinnaliselt olulise Jaama magistraaltänava (riigi tugimaantee nr 62 Kanepi – Leevaku) ääres. Kirdesuunal paiknevad korruselamud, põhja pool energiajaotla, läänes haljasmaad, lõunas - teisel pool Jaama tänavat tootmisettevõtete maad. Jaama tn 61 kinnistu suurus on 8041 m2.

 

Planeeringualale on kavandatud tänava poole avanevate kaubandus- ja teenindushoonete rajamine, sealhulgas tankla ja autopesula. Juurdesõit on kavandatud Jaama ja Energia tänavalt. Parkimine on lahendatud krundisiseselt. Kergliiklejate tarbeks on kavandatud ühendus Jaama tn äärse kergliiklusteega ning perspektiivne ühendus rajatavalt Energia kergliiklusteelt krundi edelaküljel.

 

Detailplaneering on algatatud Põlva Vallavalitsuse 07.10.2015 korraldusega nr 2-3/656. Planeeringu koostamise algataja ja korraldaja on Põlva Vallavalitsus ning kehtestaja on Põlva Vallavolikogu. Planeeringu koostaja on Resand AS. Planeering on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga ja selle elluviimisega ei kaasne olulist mõju keskkonnale.

 

Arvamusi planeeringu eskiisi kohta saab esitada kuni 10. juuni tööpäeva lõpuni paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk tn 15, 63308 Põlva, või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee.

 

Link planeeringute andmebaasi EVALD

 

Info:

Tiivi Parts

ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja

799 9485

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee