Uudised

Konkurss Põlva Roosi Kooli direktori ametikoha täitmiseks

19.07.2016

Põlva Vallavalitsus otsib avaliku konkursi käigus direktorit Põlva Roosi Koolile. Kandideerimisdokumendid tuleb esitada 15. augustiks 2016.

Põlva Roosi Kool on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena, see asub aadressil Lina tn 13, Põlva linn. Koolis omandavad haridust erivajadustega lapsed ning õpilased põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel.

 

Põlva Roosi Kooli direktori peamised ülesanded on kindlustada haridusasutuse tulemuslik töö, juhtida õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogide, hoolekogu ning Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnaga ning korraldada haridusasutuses vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine koostöös huvigruppidega.

Avalikul konkursil valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajatu tööleping Põlva Roosi Kooli direktori ametikoha täitmiseks tööleasumisega esimesel võimalusel.

 

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määrusega nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded:

1) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

2) pedagoogilised kompetentsid;

3) juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas.

 

Edukas kandidaat on:

1. vastutustundlik, korrektne ja täpne

2. väga heade koostöö- ja suhtlemisoskustega

3. loov ja initsiatiivikas

4. õpi- ja otsustusvõimeline

5. valdab heal tasemel vähemalt ühte võõrkeelt

 

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

1) avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

2) elulookirjeldus;

3) kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad ja

4) essee (kuni 3600 tähemärki), kus kandidaat kirjeldab oma saavutusi töös erivajadusega laste ning õpilastega.

 

Dokumendid palume saata hiljemalt 15.08.2016 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatult Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, 63308 Põlva, Põlva maakond.

 

Täiendav info:

Aigi Tiks

Põlva Vallavalitsus

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

aigi.tiks@polva.ee

799 9490

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee