Uudised

Detailplaneeringu kehtestamine

14.10.2016

Põlva Vallavalitsus teatab, et kehtestas 05.10.2016 korraldusega nr 2-3/594 Saarjärve kinnistu detailplaneeringu Tromsi külas, Põlva vallas.

Planeeringuga luuakse järve äärde üksikelamutest kompaktne asustus, ühe juurdepääsuga kahe krundi kohta. Juurdepääs toimub Partsi-Timo kõrvalmaanteelt. Ehitusõigusega alad on planeeritud kitsendusest vabale alale selliselt, et oleks võimalik rajada lokaalsed veevarustuse- ja kanalisatsioonilahendused. Ühele krundile on lubatud püstitada üks eluhoone ja kuni kaks abihoonet. Hoonestusalad paiknevad kruuskattega riigimaantee teekaitsevööndi ja Saarjärve kalda ehituskeeluvööndi vahelisel alal.
Planeeringu materjalid on kättesaadavad: http://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/41

Lisainfo:
Priit Paalo
Põlva Vallavalitsus
Arhitekt
+372 799 9491

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee