Uudised

Volikogu 9.11.2016 istungilt

09.11.2016

Volikogu kehtestas Põlva valla  heakorraeeskirja ja kaevetööde eeskirja ning kinnitas Mammaste lasteaiale alates 1. jaanuarist 2017 uue nime - Põlva Lasteaed Pihlapuu.

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 9. novembril 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 18 vallavolikogu liiget.

 

Volikogu otsusega anti  Mammaste Lasteaiale alates 1. jaanuarist 2017 uus nimetus - Põlva Lasteaed Pihlapuu. Seoses uue nimega kehtestati ka Põlva Lasteaia Pihlapuu põhimäärus. Nime muutmise ettepaneku tegid lasteaia õpetajad eesmärgiga, et lasteaial oleks nimi, mis oleks  visuaalse  elemendina  kasutatav  nii  asutuse  dokumentidel,  tunnustus-ja  tänukirjadel, ruumide sisekujunduses, meenetel ning iseloomustaks ja ühendaks asutust ja selle meeskonda. Augustis 2016 toimusid lasteaias erinevad mõttetalgud ja arutelud. Valikusse jäi kaks  nime – Päevalill  ja  Pihlapuu, millest hääletati uueks nimeks Pihlapuu. Nüüd on kõik kolm koolieelset lasteasutust seostatud valla nimega: Põlva Lasteaed Lepatriinu, Põlva Lasteaed Mesimumm ja Põlva Lasteaed Pihlapuu.

 

Kehtestati Põlva valla heakorraeeskiri, millega määratakse  kindlaks  heakorranõuded  Põlva  valla  haldusterritooriumil. Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Põlva valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

 

Kehtestati Põlva valla kaevetööde eeskiri, millega  määratakse kindlaks kaevetööde teostamise kord Põlva valla haldusterritooriumil. Eeskiri on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele. Eeskirjas on sätestatud kaevetööde teostamise üldnõuded ja põhimõtted, kaevetööloa taotlemise ja taotluse menetlemise ning kaevetööloa väljastamise kord, reguleeritud on avariikaevetööde teostamise, tehnovõrkude kaitsmise põhimõtted ning esitatud nõuded kaevetöödel rikutud maa-ala taastamiseks.

 

Volikogu otsustas kasutada kinnisasja ostueesõigust Põlva linnas Oja tn 5 asuva hoone osa omandamiseks hinnaga 3400 eurot. Kuna  hoone on Põlva linna keskväljaku ja sellega piirneva ala detailplaneeringu järgi plaanis lammutada,  on  otstarbekas kasutada müügis olevate hooneosade suhtes ostueesõigust. Peale ostueesõiguse teostamist moodustab Põlva valla omand hoones juba rohkem kui 1/3.

 

Veriora  valla  Süvahavva küla elanikud ja kinnistute omanikud on esitanud Põlva vallavolikogule ettepaneku haldusreformi käigus anda Süvahavva küla üle Veriora valla koosseisust Põlva valla koosseisu. Põlva vallavolikogu otsustas teha vastava ettepaneku piiride muutmiseks Veriora vallavolikogule.

 

Jooksvate küsimuste päevakorrapunktis vastas vallavanem Georg Pelisaar küsimustele Põlva linna ja valla ühinemistoetuse kasutamise kohta ning Võru tänava ehituse kohta.

 

Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 14. detsembril 2016 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses.

 

Teate koostas:

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

799 9494

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee