Uudised

Volikogu 14.12.2016 istungilt

15.12.2016

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljakümne teine istung toimus kolmapäeval, 14. detsembril 2016 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Volikogu otsustas kinnitada õiendi Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu  avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta.

Ühinemislepingu projekti  avaliku  väljapaneku  käigus  ajavahemikul 1.–23.11.2016 laekus kaheksa kirjalikku ettepanekut ja vastuväidet.  Ettepanekuid  menetleti kõikide ühinevate valdade volikogude poolt määratud esindajatest koosneva juhtkomisjoni 02.12.2016 koosolekul, kus kujundati ettepanekute ja vastuväidete kohta seisukohad. Nende põhjal  viiakse vastavad muudatused ühinemislepingusse ja selle lisadesse ning esitatakse ühinemisleping kinnitamiseks volikogudele.

 

Vallavolikogu otsustas kinnitada ühinemise rahvaküsitluse tulemused.

Rahvaküsitlus Põlva valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks Ahja valla,  Laheda  valla,  Mooste  valla, Põlva valla ja  Vastse-Kuuste  valla ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks toimus 1.-5. detsembrini. Rahvaküsitlusest võttis  osa  nimekirja  kantud 8051 Põlva  valla  elanikust 178 elanikku ehk 2,2% nimekirja kantud isikutest. Küsitluslehele kantud küsimusele "Kas pooldate Ahja  valla,  Laheda  valla, Mooste  valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?"  vastas  jaatavalt  144 isikut ehk 81 % küsitlusest osavõtjatest. Eitavalt vastas küsimusele 34 isikut ehk 19% küsitluses osavõtjatest.

 

Võeti vastu Põlva valla 2016. aasta neljas lisaeelarve.

2016.  aasta eelarve neljanda lisaeelarvega suurendatakse valla tulusid ja kulusid 168  267 euro võrra. Valla eelarve tulud suurenesid saadud projektitoetuste, sihtfinantseerimiste, hallatavate asutuste omateenitud vahendite ning tulumaksu laekumise suurenemise arvel.  Eelarve  kulusid suurendati vastavalt projektitoetuste ja sihtfinantseerimiste sihtotstarbele, omateenitud vahendite arvelt suurendati hallatavate asutuste personali-ja majandamiskulusid.

 

Põlva valla haldusterritooriumil kehtestati 2017. aastaks sama maamaksumäär, mis 2016. aastal.

 

I lugemisel olid ettevõtlustoetuse andmise kord ja Põlva valla 2017. aasta eelarve.

 

Toimus  Põlva valla teehoiukava aastateks 2017–2021 projekti arutelu.

 

Kehtestati Põlva valla sõltuvatele üksustele antava laenu piirmäär 2017. aastaks ja määrati Põlva  valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks FIE Vello Mettis.

 

Seoses riikliku alampalgamäära muutumisega muudeti ka Põlva Vallavolikogu 20. novembri 2013. a määrust nr 1-2/1 "Põlva Vallavalitsuse palgajuhend".

 

Jooksvates küsimustes tutvustas vallavanem volikogule eelarve täitumist ja kavandatavat partnerlust Eesti-Vene programmi raames Pihkva oblasti Strugi Kranõje rajooniga.

 

Järgmine volikogu istung toimub 21. detsembril 2016 ning selle päevakorras on ühinemislepingu kinnitamine ja taotluse esitamine haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee