Uudised

Volikogu 18.01.2017 istungilt

19.01.2017

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljakümne neljas istung toimus kolmapäeval, 18. jaanuaril 2017 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 18 volikogu liiget.

Volikogu otsustas kehtestada Põlva keskväljaku detailplaneeringu I etapi. Planeeringu I etapi eesmärgiks on kruntide moodustamine, ehitusõiguse, hoonestusala  ning  tehnovõrkude  ja -rajatiste  asukoha  määramine ning liikluskorralduse  lahendamine. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 09.09.2016, detailplaneeringu I etapi avalik väljapanek toimus ajavahemikul  05.12.2016–18.12.2016. Avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ja arvamusi ei esitatud. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Lõuna Päästekeskus, Kaitseministeerium ja Maa-amet. 

 

Veriora valla Soohara ja Viira küla elanikud on avaldanud soovi ühineda haldusreformi käigus Põlva vallaga. Veriora vallavolikogu nõustus alustama läbirääkimisi külade üleandmiseks Veriora valla koosseisust Põlva valla koosseisu. Põlva vallavolikogu otsustas läbirääkimiste pidamiseks moodustada ajutise komisjoni. Komisjoni liikmeteks kinnitati Kuldar Leis, Leander Konks, Georg Pelisaar ja Märt Eskor.

 

Toimus Põlva valla 2017. aasta eelarve II lugemine ning määrati vallavanema ja abivallavanemate töötasud.

 

Põlva Vallavalitsus on ette valmistanud projekti "Põlva valla tänavavalgustuse taristu ümberehitamine", mis hõlmab valgusteid Põlva linnas ja Soesaare, Peri, Rosma, Himmaste, Orajõe, Mammaste, Aarna, Taevaskoja ja Holvandi külades ning mille eesmärgiks on vähendada tänavavalgustuse elektrienergia tarbimist efektiivsema LED-valgustustehnoloogia ja juhtimissüsteemi kasutamisega. Toetuse taotluse esitamiseks on vajalik kinnitada kohaliku omavalitsuse poolne valmisolek projekti elluviimiseks (ehitustööde alustamisega hiljemalt 2018. aastal) ning omafinantseeringu tagamiseks. Volikogu otsustas lubada Põlva Vallavalitsusel esitada projekt toetuse taotlemiseks Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 meetmesse "Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" ning seoses sellega võtta 2018. eelarveaastaks rahalisi kohustusi kuni 150 000 eurot.

 

Jooksvates küsimustes andis vallavanem teada, et Põlva Kooli Kesk 25 õppehoone kaasajastamise projekt on nende 21 projekti seas, mille elluviimist riik toetab. Projekti maksumus on 2,4 miljonit eurot, millest riik rahastab 2,02 miljonit eurot.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 8. veebruaril 2017.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee