Uudised

Volikogu 08.03.2017 istungilt

09.03.2017

Põlva Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 8. märtsil 2017 Põlva Avatud Noortekeskuses.

Põlva keskväljaku detailplaneeringu II etapi kehtestamine

Keskväljaku detailplaneeringu  II  etapp sisaldas allika ehituskeelu vööndi vähendamise ettepanekut ning Põlva Vallavalitsus taotles ehituskeeluvööndi vähendamist Keskkonnaametilt. Keskkonnaamet esitas oma seisukoha, mille  kohaselt ehituskeeluvööndi vähendamine ei ole vajalik ning andis loodukaitseseaduse  § 38 lõike  4  punkt  11 alusel nõusoleku kehtestada Põlva keskväljaku detailplaneeringu  II  etapp ehituskeeluvööndi  vähendamise menetlust läbi viimata. 

 

Õpetajate tunnustamise korra muutmine

Muudatuste kohaselt esitatakse ettepanek õpetaja tunnustamiseks haridusasutuse hoolekogule 31. maiks. Hoolekogu hindab ettepanekuid ja  esitab arvamuse tunnustuste omistamiseks hiljemalt ühe kuu jooksul ettepanekute esitamise tähtajast, so 30. juuniks.

 

Toetuse andmise kord

Kehtestati Põlva valla eelarvest toetuste eraldamise kord, mille eesmärk on toetada tegevusi, mis on avalikes huvides ning aitavad kaasa Põlva valla arengueesmärkide täitmisele ja positiivse kuvandi loomisele. Toetuse andmisel lähtub vallavalitsus avalikust huvist ja Põlva valla arengueesmärkidest.

 

Põlva Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine

Otsustati muuta vallavalitsuse palga maksmise kuupäeva ja määrata nii töötajate kui ametnike põhipuhkuse kestuseks 35 kalendripäeva.

 

Põlva valla põhimääruse muutmine, I lugemine

Muutmine on tingitud asjaolust, et põhimääruses on määratletud Põlva valla praegune haldusterritoorium, mis aga võib muutuda seoses vallavolikogu algatatud  endise Kiisa küla ennistamisega ning Viira ja Soohara külade üleandmisega Veriora valla koosseisust Põlva valla koosseisu.

 

Põlva Linnavolikogu ja Põlva Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Õigusruumi korrastamise eesmärgil tunnistati kehtetuks Põlva Vallavolikogu määrused, mille välja andmise aluseks olnud seadused või määrused on tänaseks kehtetud.

 

Toetuse andmine

Otsustati anda toetust 10 000 eurot Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põlva Püha Neitsi Maarja Kogudusele akende renoveerimise kulude katteks.

 

Ettevõtlustoetuse andmise kord, II lugemine ja vastuvõtmine

Kehtestati ettevõtlustoetuse andmise kord, mille eesmärk on aidata kaasa jätkusuutlike, kasvule orienteeritud väikeettevõtete  arengule  ja  laienemisele  ning  neis  ettevõtetes  uute  töökohtade loomisele, arendades selle kaudu väikeettevõtlust Põlva vallas.

 

Jooksvate küsimuste päevakorrapunktis tutvustasid Kuldar Leis ja Eliko Saks Vabariigi Valitsuse poolt tehtud ettepanekut Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühendamiseks Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste vallaga. Eelnõuga, mille kohta tuleb esitada volikogu arvamus, moodustatakse nende kaheksa valla ühinemise teel Põlva maakonna koosseisus uus vald nimega haldusüksus nimega Põlva vald (kogupindala 1230,57 km2, rahvaarv 19 367).

Põlva valla haldusreformi juhtkomisjon otsustas mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga moodustada Ahja valla, Kanepi valla, Kõlleste valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla, Valgjärve valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise teel uus vald nimega Põlva vald ning valmistada ette vastavasisuline volikogu otsuse eelnõu.

 

Anne Nook ja Koit Jostov  tutvustasid hetkeseisu Põlva Haigla võrgustamisprotsessis sihtasutusega Tartu Ülikooli Kliinikum.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 12. aprillil 2017.

 

Ülevaate koostas:

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee