Uudised

Detailplaneeringu algatamine: Kesa 12

13.03.2017

Põlva Vallavalitsus algatas 08.03.2017 korraldusega 2-3/124 Põlva linnas Kesa tn 12 (katastritunnus: 62101:001:0362) detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 5000 m2.

Kesa tn 12 krundi suurus on 4940 m2 ning olemasolevaks sihtotstarbeks 100% üldkasutatav maa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov rajada krundile ühepereelamu koos väiksema kõrvalhoonega. Territooriumile kavandatakse liitumist vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja sidetrassiga. Olemasolev hoonestus puudub. Ala on reljeefne ning kaetud osaliselt puudega. Katastriüksusel põhjustab kitsendusi geodeetilise märgi kaitsevöönd. Planeeringu ülesanded on muuta katastriüksuse sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitusõigus ja hoonestusala. Määratavaks krundi sihtotstarbeks saaks 100% elamumaa. Lahendada vajaliku taristu rajamine. Kesa tn 12 detailplaneering on kooskõlas kehtiva Põlva linna üldplaneeringuga.

Lähtudes detailplaneeringuala reljeefsest iseloomust tuleb teostada ala ehitusgeoloogiline uuring.

 

Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad:   https://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/89

 

Info:

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

799 9491; 5347 1669

 

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee