Uudised

Volikogu istungilt 12.04.2017

12.04.2017

Põlva Vallavolikogu neljakümne seitsmes istung toimus kolmapäeval, 12. aprillil 2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 20 volikogu liiget.

Arvamus erakoolile tegevusloa andmise kohta

MTÜ Rosma Haridusselts on taotlemas Haridus- ja Teadusministeeriumilt Johannese Koolile ja Lasteaiale Rosmal tegevusluba. Tegevusloa taotluses tuleb esitada ka asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kirjaliku arvamus. Põlva vald toetab Rosma kooli tegutsemise jätkamist Põlva valla haldusterritooriumil ja tegevusloa saamist.

 

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus on 2017. aastast kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mida

rahastatakse läbi toetusfondi. Volikogu kehtestas toetuse korra, kus on kirjeldatud toetuse saajad, toetuse eesmärk ja toetatavate teenuste loetelu, toetuse taotlemine, andmine ja maksmine.

 

Asustusjaotuse muutmine

Vallavolikogu otsustas taotleda Põlva valla Holvandi küla ja Vanaküla lahkmejoonte muutmist eesmärgiga ennistada ajalooline asustusüksus – Kiisa küla. Samuti otsustati taotleda Taevaskoja küla, Mammaste küla, Himmaste küla ja Valgesoo küla lahkmejoonte muutmist.

 

Kinnisasja ostueesõigusest loobumine

Põlva vallas Peri külas Pargi tee 3 asuva PARGI A-6 kinnistu mõttelise osa ostueesõigus tulenes asjaolust, et kinnistul paiknevad kinnismälestised: Peri mõisa park ja allee ning Peri mõisa viinaköök.Muinsuskaitseseaduse § 27 kohaselt kui müüakse kinnisasi, millel asub kinnismälestis, on ostueesõigus riigil, seejärel kohalikul omavalitsusel. Põlva vald ei vaja lepingu eset avalikul otstarbel ega kohaliku võimu teostamiseks ning volikogu otsustas ostueesõigusest loobuda. 

 

Põlva valla põhimääruse muutmine

Tunnistati kehtetuks valla põhimääruse paragrahv 3, millega määratleti Põlva valla haldusterritoorium. Muutus oli tingitud Põlva valla asustusüksuste nimistu muutumisest seoses ajaloolise Kiisa küla ennistamise taotlemisega.

 

Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu kohta

Vallavolikogu otsustas mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga Kanepi vald, Kõlleste vald ja Valgjärve vald ühendada Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste vallaga ja teha valitsusele ettepanek vastava eelnõu menetluse lõpetamiseks.

 

Ühinemisjärgse Põlva vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine.

Otsustati määrata  Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemise tulemusena moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse – Põlva valla – volikogu liikmete arvuks 27 ja moodustatakse üks 27-mandaadiline valimisringkond nr 1,

mis hõlmab Ahja valla, Mooste valla, Laheda valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla haldusterritooriumit. Otsus on kooskõlas asjaomaste volikogude omavahelise kokkuleppega (ühinemislepingu punkt 6.6) ning kooskõlastatud Ahja, Mooste, Laheda ja Vastse-Kuuste vallaga.

 

Ühinemisjärgse Põlva valla valimiskomisjoni moodustamine

Otsustati moodustada Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel moodustuva Põlva valla valimiskomisjon 7-liikmelisena Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla vallasekretäride ettepanekute alusel. Nimetati komisjoni liikmed ja asendusliikmed. Valla valimiskomisjoni ülesanne on registreerida kandidaadid, teha kindlaks valla hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.

 

Kuulati ära volikogu komisjonide 2016. aasta tegevusaruanded ja kinnitati revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaan.

 

Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 10. mail 2017.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee