Uudised

Detailplaneeringu algatamine

28.04.2017

Teatame, et Põlva Vallavalitsus algatas 20.04.2017 korraldusega 2-3/208 Põlva vallas  Taevaskoja külas Neitsikoopa tee 8 (katastritunnus: 62101:001:0406) detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on 5048 m2.

Neitsikoopa tee 8 katastriüksuse suurus on 5048 m2 ning olemasolevaks sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov muuta maa sihtotstarve elamumaaks ja ehitada krundile elumaja,  kuni 2 abihoonet ning piirdeaed kogu katastriüksuse ulatuses. Katastriüksus on tasase reljeefiga ning kaetud osaliselt puudega. Hiljuti on teostatud üksusel raie. Olemasolevad hooned ja tehnovõrgud planeeringualal puuduvad. Juurdepääsu planeeritakse katastriüksuse kõrvalt kulgevalt avalikult kasutatavalt teelt. Soov on ehitada ja projekteerida eramu, mis sobituks hästi antud keskkonda. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Põlva Valla üldplaneeringuga.

 

Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad:   https://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/90  

 

Info:

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee