Uudised

Detailplaneeringu algatamine

11.05.2017

Teatame, et Põlva Vallavalitsus algatas 03.05.2017 korraldusega 2-3/240 Põlva vallas Põlva linnas Aasa tn 5a (katastritunnus: 62001:002:0102) detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 4500 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov etappidena rajada krundile kolm korterelamut. Üks 4-korruseline ja kaks 3-korruselist hoonet. Territooriumile kavandatakse liitumist vee-, kanalisatsiooni-, elektri- ja sidetrassiga. Olemasolev hoonestus puudub. Katastriüksusele ulatub olemasolev avalikult kasutatav kõvakattega jalgtee. Ala on tasane ning kaetud väheste puudega. Kitsendusi põhjustavad ala läbivate tehnovõrkude kaitsevööndid. Planeeringu ülesandeks on määrata katastriüksusele ehitusõigus ja hoonestusala. Lahendada tuleb vajaliku taristu rajamine. Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Põlva linna üldplaneeringuga.

 

Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad:

https://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/91

 

Info:

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee