Uudised

Volikogu istungilt 10.05.2017

11.05.2017

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu neljakümne kaheksas istung toimus kolmapäeval, 10. mail 2017 algusega kell 15.00 Põlva Avatud Noortekeskuses. Osales 20 volikogu liiget.

Huvikooli seaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine

Vallavalitsusele delegeeriti huvikooli seaduses sätestatud ja täpsustatud kooli pidaja ülesanded.

 

Kehtestati Põlva valla haridusasutuste hoolekogu moodustamise kord ja töökord, millega reguleeritakse Põlva valla munitsipaalpõhikooli ja koolieelse munitsipaallasteasutuse hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogude koosseisude kinnitamist, hoolekogude töökorralduse põhimõtteid ja aruandlust.

 

Tunnistati kehtetuks Põlva Linnavolikogu 10. oktoobri 2012. a määrus nr 17 „Põlva linna turul müügipileti hinna kehtestamine“.

Praegu toimub turukaubandus Põlva linnas Maarja tn 1 hoonestamata kinnistul. Seoses Maarja tn 1 kinnistule keskväljaku rajamisega ning ehitustööde alustamisega on tekkinud vajadus turukaubanduse ümberkorraldamiseks ning müügiala ajutiseks muutmiseks. Vastavalt kaubandustegevuse seadusele müüakse turukaubanduse korras kaupa või teenust kaubanduse korraldaja väljastatud müügipileti alusel. Kaubanduse korraldajaks on Põlva Haldusteenistus. Tulenevalt asjaolust, et müügipileti hinna kehtestab kaubanduse korraldajana Põlva Haldusteenistus, tunnistati kehtetuks Põlva Linnavolikogu 10. oktoobri 2012. a määrus nr 17 "Põlva linna turul müügipileti hinna kehtestamine".

 

Kaubandustegevuse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Kaubandustegevuse seaduse § 17 lõikes 4 ja § 20 lõikes 5 loetletud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine otsustati delegeerida Põlva Vallavalitsusele kui ametiasutusele.

 

Põlva valla 2017. aasta esimene lisaeelarve

Esimese lisaeelarve koostamise aluseks on riigieelarveliste eraldiste täpsustumine ja investeeringute eelarve muutmine seoses investeeringuobjektide hindade täpsustumisega.

2017. a eelarve esimese lisaeelarvega suurendatakse valla tulusid ja kulusid 213 tuhande euro võrra. Valla eelarve tulud suurenevad toetusfondi suurenemisest võrreldes vastuvõetud eelarvega, sihtotstarbeliste toetuste eraldamisest ja saadud tegevustoetustest. Valla eelarve tulud vähenevad tasandusfondi vähenemisest 29 318 euro võrra ja samapalju vähendatakse reservfondi.

Investeeringuobjektide osas tehakse muudatusi eelkõige projekteerimistööde hinna kallinemise ja projektide omaosaluse katmise vajaduse tõttu. Vahendid kulude suurenemise katmiseks võetakse teiste valla objektide arvelt, mida ei ole võimalik erinevatel põhjustel eelarves ettenähtud mahus 2017. aastal ehitada. Kokku muudetakse investeerimisobjektide eelarveid 216 000 euro ulatuses.

 

Vallavara tasuta võõrandamine

Volikogu otsustas võõrandada tasuta aktsiaseltsile „Põlva Haigla“ Põlva valla munitsipaalomandis olev katastriüksus (registriosa number 2550638, katastritunnus 62001:001:0049, pindala 9995 m2 , sihtotstarve üldkasutatav maa) asukohaga Uus tn 2b, Põlva linn,  Põlva Tervisekeskuse rajamise eesmärgil. Eskiisprojektiga planeeritud tervisekeskuse hoonealune, parklate ning sissesõidu ala ei mahu aktsiaseltsile "Põlva Haigla" kuuluvale Uus tn 2a kinnistule. Aktsiaselts "Põlva Haigla" soovib omandada kogu Uus tn 2b

asuvat katastriüksust põhjusel, et põhiprojekti koostamisel võib tulla täpsustusi ja muudatusi maa-ala kasutamises.

 

Põlva Vallavolikogu tunnistas kehtetuks oma  9. septembri 2015. a otsuse nr 1-3/35 „Vallavara võõrandamine“

Viidatud aktiga otsustas Põlva Vallavolikogu võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras Põlva vallale kuuluva kinnisasja aadressil Keldrikaela tee 2 (endine vallamaja hoone).

Vallavalitsus korraldas võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise, kuhu tähtaegselt ei laekunud ühtegi pakkumust ja enampakkumine tunnistati nurjunuks. Tulenevalt asjaolust, et nimetatud kinnistu võõrandamine ei ole õnnestunud ning et vallavara on seoses Põlva valla ametiasutuse ümberkorraldamisega alates 01.01.2018 vajalik ametiasutuse ametiruumidena ja vabad ruumid on võimalik anda rendile, otsustas volikogu selle otsuse tunnistada kehtetuks.

 

Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 14. juunil 2017.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

799 9494

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee