Uudised

Detailplaneeringu algatamine

23.05.2017

Teatame, et Põlva Vallavalitsus algatas 17.05.2017 korraldusega 2-3/256 Põlva vallas Eoste külas Tööstuse tee 9 (katastritunnus: 62101:001:0381) detailplaneeringu koostamise, kinnitas lähteseisukohad ja ei algatanud keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. 

Planeeringuala suuruseks on ligikaudu 3,5 ha. Katastriüksuse olemasolevaks sihtotstarbeks on 100% maatulundusmaa

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov muuta maa sihtotstarve tootmismaaks ja määrata ehitusõigus tootmisettevõtte laienemiseks. Katastriüksus on tasase reljeefiga, olemasolev kõrghaljastus puudub. Ala läbib Tööstuse tee. Olemasolevad hooned ja tehnovõrkude ühendused planeeringualal puuduvad. Vastavalt algatamise ettepanekule jäävad kasutusse olemasolevad juurdepääsud. Kitsendusi põhjustab ala läbiva elektriliini kaitsevöönd. Eeldatavalt suureneb tootmise laiendamisega elektrienergia ja veevarustuse vajadus. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Põlva valla üldplaneeringuga.

 

Planeeringu materjalid on digitaalselt leitavad:

https://service.eomap.ee/polvavald/#/planeeringud/planeeringud/93

 

Info:

Priit Paalo 

arhitekt

Põlva Vallavalitsus

799 9491

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee