Uudised

Volikogu 29.06.2017 istungilt

30.06.2017

Põlva Vallavolikogu neljakümne üheksas istung toimus neljapäeval, 29. juunil 2017, osales 18 volikogu liiget.

Kehtestati koolieelse lasteasutuse ja huvikooli töötajate töötasu alammäärad, mis on tingimuseks kohalikele omavalitsustele määratud toetuse taotlemisel. Toetus on ette nähtud koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasude alammäärade tõstmiseks ja järk-järguliseks võrdsustamiseks üldhariduskoolide õpetajate töötasude alammääradega.

 

Põlva Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale anti luba korraldada riigihange sõiduauto kasutusrendile võtmiseks ja seoses sellega võtta eelarveaastateks 2017–2022 rahalisi kohustusi kuni 12 500 eurot (ilma käibemaksuta). Uue ja töökindla sõiduki soetamine on põhjendatud olemasolevate autode seisukorraga ning asjaoluga, et ühinenud omavalitsuse territooriumi suurenedes suureneb vajadus tööülesannete täitmiseks läbida pikemaid vahemaid.

 

Võeti vastu Põlva valla üldplaneering ning suunati see koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega avalikule väljapanekule 24.07.2017 kuni 21.08.2017 Põlva Vallavalitsuse ehitus- ja planeeringuosakonnas aadressil Võru tn 1, Põlva linn.

Põlva valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tutvustamise avalik arutelu toimub 08.09.2017 kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses, Kesk tn 15, Põlva.

 

Õigusruumi korrastamise eesmärgil otsustati lõpetada endise Põlva valla ja Põlva linna teeregistrite tegevus ning delegeeriti vallavalitsusele ülesanne esitada Vabariigi Valitsuse asutatud teeregistrile andmed kohalike teede osas ning teeomaniku nõusolekul ka andmed metsa- ja erateede osas. Senini on neid ülesandeid täitnud ametijuhendist lähtuvalt majandusspetsialist.

 

Volikogu delegeeris ka veeseaduses, keskkonnaseadustiku üldosa seaduses ja atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded Põlva Vallavalitsusele.

 

Vallavalitsusele anti luba rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke „Põlva valla teede ja tänavate hooldus 2017–2019“ korraldamiseks. Kavandatav riigihange hõlmab kogu Põlva valla territooriumil paiknevate teede (sh kergliiklusteede) ja tänavate suvist ning talvist hooldust perioodil november 2017–oktoober 2019. Senised hoolduslepingud Põlva vallas ja vallasiseses linnas lõppevad 31. oktoobril 2017.

 

Vallavolikogu otsustas toetada loa andmist osaühingule Lutsu Turismitalu Põlva vallas Vanakülas asuva LUTSOJA kinnistu omandamiseks, kuna loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista Põlva vallal täita talle seadusega antud ülesandeid.

 

Põlva Vallavolikogu kinnitas Põlva valla 2016. aasta majandusaasta aruande. Põlva valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning valla valitseva ja olulise mõju all olevate juriidiliste isikute majandustegevuse tulemuste kohta. Põlva valla 2016. aasta majandusaasta aruannet auditeeris audiitor FIE Vello Mettis.

 

Volikogu kiitis heaks  Mooste Vallavolikogu 26.05.2017 otsuse nr 1-1.3/19 "Laenu võtmine" võlakohustuse võtmiseks summas 142 500 eurot ja laenude garanteerimiseks summas 54 457 eurot. Otsuse vastuvõtmisega ei kaasne Põlva valla eelarvele täiendavaid kulusid ja tulusid. Otsuse vastuvõtmisest tulenevad kulutused kaetakse Mooste valla 2017. aasta eelarvest ja alates 2018. aastast uue moodustuva omavalitsusüksuse – Põlva valla – eelarvest.

Enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist s.o alates ühinemislepingu kinnitamise päevast kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani peavad asjaomased volikogud konsensuslikult heaks kiitma kohaliku omavalitsuse üksuse võlakohustuse võtmise ja muude tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmise.

 

Otsustati suurendada AS Põlva Haigla aktsiakapitali 1 000 035 euro võrra 1 958 535 euroni, väljastades uued aktsiad nimiväärtusega 319,50 eurot. Väljaantavad 3130 uut  aktsiat  omandab sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum. Aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on 51% aktsiate võõrandamine seoses Haiglavõrgu arengukava eesmärgi täitmisega, mis näeb ette tervishoiuteenuse võrgustamist piirkondlike- ja keskhaiglate baasil. Põlva Haigla on  määratletud SA Tartu Ülikooli Kliinikum piirkondliku haiglana. Seoses aktsiakapitali suurendamisega muudeti ka aktsiaseltsi „Põlva Haigla“ põhikirja.

 

Alates 01.01.2018 ei ole maakonna avaliku liiniveo korraldamine enam maavalitsuste korraldada. Nii Põlva- kui Võrumaa omavalitsuste esindajate arvamuse kohaselt peab maakonna ühistranspordi korraldamine jääma kohapeale, et tagada elanikele tõhus avalik ühistranspordi võrk. Selleks on Võrumaa ja mitmed Põlvamaa omavalitsusüksused ning mõlemad maavalitsused asunud ühiselt tegutsema eesmärgiga luua Kagu Ühistranspordikeskus. Volikogu otsustas osaleda Kagu Ühistranspordikeskuse asutamisel ning volitada vallavanemat allkirjastama ühiste kavatsuste kokkulepet ühistranspordi ühtse korraldamise kohta Võru- ja Põlvamaal.

 

Otsustati lõpetada piiride muutmise menetlus Soohara küla, Viira küla ja Süvahavva küla üle andmiseks Veriora valla koosseisust Põlva valla koosseisu. Veriora Vallavolikogu ei nõustunud menetluse alustamisega Süvahavva küla osas. Soohara ja Viira külade osas aga ei jõudnud valdade esindajad kokkuleppele külade üleandmisega seotud hüvituste osas.  Veriora Vallavolikogu otsustas 30. mai 2017 istungil lõpetada piiride muutmise menetlus Soohara küla ja Viira küla üle andmiseks. Nüüd tegi otsuse menetluse lõpetamiseks ka Põlva Vallavolikogu.

 

Järgmine korraline vallavolikogu istung toimub septembrikuus.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

Teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee