Uudised

Põlva valla üldplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

10.07.2017

Põlva Vallavalitsus teatab Põlva valla üldplaneeringu ja planeeringule koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

Põlva Vallavolikogu 05.05.2014 otsusega nr 1-3/21 algatati Põlva valla üldplaneering 2029+ ning KSH. Üldplaneering on vastuvõetud ja suunatud avalikustamisele Põlva Vallavolikogu 29.06.2017 otsusega nr 1-3/22.

 

Põlva valla üldplaneeringu eesmärgiks on ruumilise arengu põhimõtete edasine kujundamine, maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sh maakasutuse juhtotstarvete ning hoonestuse kõrguslike- ja kauguslike piirangute määramine. Üldplaneeringuga määratakse valla arenguks oluliste sotsiaalobjektide ja üldkasutatavate maade asukohad, asustuse ja ettevõtluse arengu suunamine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud, miljööväärtuslikud hoonestusalad, maastike kaitse- ja kasutamistingimused, põhiliste teede ja tehnorajatiste asukohad, puhke- ja virgestusalad. Üldplaneeringuga täpsustatakse kalda piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd.

 

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest keskkonnamõju. Samuti ei ole ette näha mõju esinemist Natura 2000 võrgustiku aladele.

 

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

  • Koostamise algataja ja kehtestaja on Põlva Vallavolikogu (Kesk 15, 63308 Põlva; e-post: info@polva.ee)
  • Koostaja ja koostamise korraldaja on Põlva Vallavalitsus (Kesk 15, 63308 Põlva; e-post: info@polva.ee)
  • Üldplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Pärnu Instituut (Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu; e-post: parnuinstituut@gmail.com)
  • KSH koostaja on OÜ Adepte Ekspert (Tuukri tn 54, 10120 Tallinn; e-post: info@adepte.ee)

 

Vastuvõetud planeeringu ja KSH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Põlva valla veebilehel http://www.polva.ee/algatatud-yldplaneering või tööaegadel Põlva valla ehitus- ja planeeringuosakonnas (Võru tn 1, Põlva linn) ning lisaks Põlva Vallavalitsuse kantseleis (Kesk tn 15, Põlva linn), Himmaste haruraamatukogus (Keskuse tee 6/2, Himmaste küla) ja Peri haruraamatukogus (Peri külas).

 

Üldplaneeringu ja KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult avaliku väljapaneku ajal 24.07.2017 – 21.08.2017 aadressil Põlva Vallavalitsus, Kesk tn 15, Põlva 63308 või e-postiga info@polva.ee.

 

Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 08.09.2017 kell 17.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis (Kesk tn 15, Põlva linn).

 

Info: 

Priit Paalo

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

priit.paalo@polva.ee

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee