Uudised

Detailplaneeringu algatamine Jaama 71a, Põlva

06.09.2017

Teatame, et Põlva Vallavalitsuse 30.08.2017 otsusega nr 2-3/429 "Jaama tn 71a detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati Põlva linnas asuva Jaama tn 71a katastriüksuse detailplaneering. Planeeringuala suuruseks on ca 5300 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on soov rajada katastriüksusele laohoone. Planeeringu ülesandeks on määrata katastriüksusele ehitusõigus, hoonestusala ning arhitektuurinõuded sobiva hoone rajamiseks. Lahendada tuleb vajaliku taristu rajamine ning keskkonnatingimused. Olemasolevad juurdepääsud säilivad.

 

Lähtuvalt Põlvamaa Keskkonnateenistuse 19.12.2005 kirjast nr 37-7-1/1788 asub Jaama 71a katastriüksusel jääkreostuskolle, krundil on asunud endine EPT naftabaas ning hiljem ka tankla. Kehtiva Põlva linna üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringu ala reserveeritud ärimaa piirkonnas. Sellest tulenevalt on Jaama 71a detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Põlva linna üldplaneeringuga. Vajadusel tuleb detailplaneeringu koostamise käigus ilmnenud asjaoludel teostada täiendavad uuringud seoses jääkreostusalaga.

 

Info:

Priit Paalo 

Põlva Vallavalitsus

arhitekt

799 9491

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee