Uudised

Volikogu istungilt 13.09.2017

13.09.2017

Põlva  Vallavolikogu  esimese  koosseisu  viiekümne  esimene  istung  toimus  kolmapäeval, 13. septembril 2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis.

Põlva Vallavolikogu tunnistas kehtetuks Tännassilma külas asuva Koogi 13 kinnistu detailplaneeringu.

Põlva Vallavolikogu poolt 2003. aastal kehtestatud detailplaneeringu eesmärgiks oli põllumajandusliku tootmise arendamiseks mõeldud hoonete ja rajatiste ehitamine. Kuna käesoleva ajani ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima, taotles kinnistu omanik planeeringu kehtetuks tunnistamist.

 

Muudeti Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingut.

05.07.2017 jõustus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus, millega sätestati ametnike ja töötajate sotsiaalsed garantiid. Ühinemisleping viidi kooskõlla kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.

 

Vallavolikogu otsustas kinnitada Põlva valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks FIE Vello Mettise, kui soodsaima pakkumuse tegija.

 

Otsustati delegeerida omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad ülesanded maakonna arengu kavandamise ja selle elluviimise suunamise ülesanne, rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonnas ning maakonna kultuurikorralduse valdkonnas alates 01.01.2018 MTÜle Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

 

Muudeti Põlva Roosi Kooli põhimäärust nii, et selles on sätestatud ka koolis osutatavad teenused ja nende osutamise korraldamine.

 

Tunnistati kehtetuks Põlva Vallavolikogu 8. aprilli 2015. a määrus „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord“

Muutunud noorsootööseaduse kohaselt pole vajalik, et kohalikud omavalitsused seadustes sätestatu kehtivust oma haldusterritooriumil eraldi otsusega kinnitaksid.

 

Põlva Vallavalitsusel lubati võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2018−2019 ning garanteerida omaosalus järgmiste projektide elluviimiseks: „Põlva Lasketurismikeskuse väljaarendamine“ kuni 340 000 eurot ja „Rosma-Peri jalgratta- ja jalgtee rajamine“ kuni 160 000 eurot seoses objektide tegeliku maksumuse selgumisega.

 

Selle vallavolikogu koosseisu viimane korraline istung toimub 11. oktoobril 2017.

 

Annely Eesmaa

Põlva Vallavalitsus

teabespetsialist

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee