Uudised

Volikogu istungilt 11.10.2017

12.10.2017

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu viiekümne teine istung toimus kolmapäeval, 11. oktoobril 2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 21 vallavolikogu liiget.

Põlva Vallavolikogu 12. novembri 2014. a otsuse nr 1-3/43 "Põlva Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis" muutmine

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega tuleb alates 01.01.2018 maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele üle rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute  ülesannete täitmise kohustus. Vastava kvalifikatsiooni ja töökogemusega ametnikke Põlva Vallavalitsuses ega ka ühinevate omavalitsusüksuste ametiasutustes teenistuses ei ole, mistõttu tuleb ametikoha täitmiseks korraldada avalik konkurss. Otsesega suurendati vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu 1,0 ametikoha võrra ning alates 01.01.2018 võetaks teenistusse  perekonnaseisuametnik. Peale muudatuse kehtestamist on Põlva Vallavalitsuses kokku 35 teenistujat sh 24 ametnikku ja 11 töötajat.

 

Põlva Vallavolikogu määruste muutmine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse seaduses 1. septembril 2017 jõustunud muudatuse kohaselt on haldusjärelevalve teostamine haridusasutustes Haridus- ja Teadusministeeriumi ainupädevuses. Sellest tulenevalt muudeti Põlva valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimäärusi.

 

Põlva valla 2017. aasta teine lisaeelarve

Lisaeelarve vastuvõtmise aluseks on toetusfondi ja sihtotstarbeliste eraldiste  suurenemine ning investeeringute eelarve muutmine seoses investeeringuobjektide kallinemisega. 2017. aasta eelarve teise lisaeelarvega suurendatakse valla tulusid ja kulusid 1 592 796 euro võrra. Valla eelarve tulud suurenevad toetusfondi suurenemise, sihtotstarbeliste toetuste eraldamise ja laekunud tegevustoetuste võrra. Võetavast laenust suurenevad tulud 1 300 000 eurot.

Investeeringuobjektide osas muudetakse eelarvet objektide kallinemise tõttu. Vahendid kulude suurenemiseks kaetakse laenuga ja osaliselt mõnede objektide odavnemisest. Kokku muudetakse investeerimisobjektide eelarveid 1 314 024 euro ulatuses.

 

Nõusoleku andmine aktsiaseltsi "Põlva Haigla" aktsiakapitali muutmiseks, aktsiate märkimise eesõiguse andmine sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum ja põhikirja kinnitamine

Otsusega antakse Põlva Vallavalitsusele nõusolek aktsiaseltsi "Põlva Haigla" aktsiakapitali vähendamiseks aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel ja aktsiakapitali vähendamisega samaaegselt aktsiakapitali suurendamiseks 800 112,60 euro võrra 1 568 712,60 euroni väljastades 3123 uut aktsiat nimiväärtusega 256,20 eurot. Aktsiakapitali vähendamisest alles jääva 189 900 euro võrra suurendatakse aktsiaseltsi "Põlva Haigla" eelmiste perioodide jaotamata kasumit. 3123 aktsia märkimise eesõigus antakse sihtasutusele Tartu Ülikooli Kliinikum kohustusega märkida kõik emiteeritud aktsiad hiljemalt 01.12.2017. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum omandab kõik emiteeritud aktsiad ning tasub aktsiakapitali sissemakse summas 800 112,60 eurot hiljemalt 01.12.2017. Otsusega kinnitatakse aktsiaseltsi "Põlva Haigla" põhikiri uues redaktsioonis ning volitatakse vallavanem Georg Pelisaar sõlmima vajalikke lepinguid (sh aktsiate märkimise leping, aktsionäride leping). Põlva Vallavolikogu 29. juuni 2017. a otsus nr 1-3/30 tunnistatakse kehtetuks.

 

Jooksvate küsimuste päevakorrapunktis arutati Põlva valla üldplaneeringu avaliku arutelu tulemusi ja planeeringu kehtestamist, vallavanem Georg Pelisaar andis volikogule ülevaate eelarve laekumistest ja tänas vallavolikogu koostöö eest. Volikogu istung lõppes pildistamisega.

 

Uue volikogu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist. Esimese istungi päevakorras on volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning valitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

 

Annely Eesmaa

teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee