Uudised

Volikogu istungilt 07.11.2017

07.11.2017

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu teine istung toimus teisipäeval, 7. novembril 2017 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis. Osales 26 volikogu liiget. Päevakorras oli volikogu töökorraldust puudutavad otsused ning vallavanema valimine, abivallavanemate nimetamine ja vallavalitsuse kinnitamine.

Määrati kindlaks Põlva vallavolikogu korraliste istungite toimumise päev ja kellaaeg, mis on iga kuu teisel kolmapäeval algusega kell 15.00

 

Erinevate valdkondade küsimuste arutamiseks ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude menetlemiseks moodustati järgmised vallavolikogu alatised komisjonid ning valiti neile esimehed ja aseesimehed:

• 7-liikmeline arengukomisjon, esimeheks valiti Ahti Bleive, aseesimeheks Uuno Siitoja. Komisjoni tegevusvaldkond: valla arengu (sh arengukavade koostamine ja menetlemine), ruumilise planeerimise, maakorralduse, ehitustegevuse, infrastruktuuri, ettevõtluse arendamise, energiasäästu, turismialased jm küsimused.

• 7-liikmeline majanduskomisjon, esimeheks valiti  Koit Jostov, aseesimeheks Leander Konks. Komisjoni tegevusvaldkond: rahanduspoliitika, eelarve, varahalduse, ettevõtluse, liikluskorralduse, ühistranspordi, elamu- ja kommunaalmajanduse, jäätmemajanduse, haljastuse, heakorra, teede- ja keskkonnakorralduse, veevarustuse ja kanalisatsiooni jm küsimused.

• 7-liikmeline sotsiaalkomisjon, esimeheks valiti Kairit Numa, aseesimeheks Liivi Maran. Komisjoni tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekande ja -teenuste, lastekaitse, tervishoiu jm küsimused.

• 7-liikmeline hariduskomisjon, esimeheks valiti Anti Rüütli, aseesimeheks Lennart Liba. Komisjoni tegevusvaldkond: hariduse (sh alus- ja huvihariduse), noorsootöö jm küsimused.

• 7-liikmeline kultuurikomisjon, esimeheks valiti Helle Virt-Lenk, aseesimeheks Ülo Needo. Komisjoni tegevusvaldkond: kultuuri, spordi, valla sümboolika, mälestusmärkide, nimede jm küsimused;

• 7-liikmeline kogukonna- ja külaelukomisjon, esimeheks valiti Toivo Narusbek, aseesimeheks Kalju Paalmann. Komisjoni tegevusvaldkond: arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine kogukondade ja külaelu puudutavate avalike teenuste osas, osalemine valla arengukava koostamisel külade majandusliku, kultuurilise ja sotsiaalse arengu edendamiseks jm küsimused.

 

Otsustati Põlva valla ametiasutused ümber korraldada liitmise teel. Liidetavad ametiasutused (Ahja Vallavalitsus, Laheda Vallavalitsus, Mooste Vallavalitsus, Vastse-Kuuste Vallavalitsus) lõpetavad tegevuse 31.12.2017  ja asutus, mille juurde liidetakse (Põlva Vallavalitsus), jätkab tegevust alates 01.01.2018.

 

Vallavanema kandidaatideks seati üles Georg Pelisaar ja Lennart Liba. Vallavanemaks valiti 17 poolthäälega Georg Pelisaar.

 

Põlva Vallavalitsus kinnitati 5-liikmelisena: vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanemateks nimetatud Arne Tilk, Janika Usin ja Sirje Tobreluts ning Põlva Vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor.  Määrati vallavanema ja abivallavanemate töötasud ning hüvitised.

 

Vabastati ametist endine Põlva Vallavalitsuse palgaline liige ja otsustati ametist lahkuvatele vallavanematele, abivallavanemale ja vallavolikogu esimeestele seadusest tuleneva hüvitise maksmine.

 

Volikogu esimees andis teada volikogu Reformierakonna fraktsiooni moodustamisest.

 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 15. novembril 2017.

 

Ülevaate koostas:

Annely Eesmaa

Teabespetsialist

Põlva Vallavalitsus

799 9494

 

Põlva vallavalitsuse koosseis: vasakult abivallavanem Arne Tilk (ehitus ja planeeringud), abivallavanem Sirje Tobreluts (sotsiaal ja tervisedendus), vallavanem Georg Pelisaar, abivallavanem Janika Usin (haridus ja kultuur) ja Põlva vallavalitsuse finantsosakonna juhataja Märt Eskor. Põlva Vallavalitsuse foto

 

 

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee