2007.a eelarve seletuskiri

Põlva linna 2007.a. eelarve seletuskiri

Põlva Linnavolikogu 10.01.2007. a. määrus nr. 1

 

1. Tulubaas on arvutatud lähtudes järgmistest prognoosidest (tuh.kr.):

üksikisiku tulumaks 41000
maamaks 550
vee erikasutus 220
saastemaks 90
laekumised haridusasutustel 1561
(lasteaiad, üldhariduskoolid)
laekumised kultuuriasutustel 1508
(kultuurikeskus, muusikakool, kunstikool, raamatukogu)
laekumised spordi ja puhkeasutustel 1751 (spordikool)

üüri- ja renditulud 360
riigilõivud 70
elamu- kommunaalmajandus 316
õpilaskohtade eest teistelt omavalitsustelt 8454

toetused riigilt 42179
s.h. hariduskulud 23000
koolilõunatoetus 1716
toimetulekutoetus 1856
tasandusfond 7800
hooldajatoetus 1695
investeeringud 6112
sh
Kultuuriministeerium 2800
EAS (Lepatriinu toetus) 1462
Sotsiaalministeerium (perekeskuse toetus) 450
Haridusministeerium (keskkooli toetus) 100
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (teedehoid) 1300

Tulubaasi suurus on kokku 98447 tuh.kr., mis on 18,7 % rohkem võrreldes 2006.a.
Üksikisiku tulumaksu tõusuks on prognoositud 14,4 % võrreldes 2006.a. laekumisega (35838 tuh.kr. 2006.a. ja 41000 tuh.kr. 2007.a.). Maamaksu laekumine on 550 tuh.kr., mis on sama suur kui 2006.a. Vee erikasutustasu on 220 tuh.kr.. Saastemaksu laekub 90 tuh.kr. Riigieelarve tasandusfond on 62,2 % suurem kui 2006.a. (4809 tuh.kr. 2006.a. ja 7800 tuh.kr. 2007.a.). Kokku üksikisiku tulumaks ja toetusfond 20,1 % suurem kui 2006.a. (40647 tuh.kr. 2006.a. ja 48800 tuh.kr. 2007.a.).

2. Palgafondi on suurendatud võrreldes 2006.a. eelarvega järgmiselt:
2.1. õpetajate ja kultuuritöötajate palgafondi on suurendatud 15%
2.2. teiste töötajate palgafondi on suurendatud 10%

3. Liikmemaksude summat on suurendatud 35 tuh.kr. (kokku 260 tuh.kr.).

4. Laenu tagasimaksmiseks on eraldatud 2844 tuh.kr.

5. Laenuintresside kuluks on arvestatud 1350 tuh.kr.

6. Vallaga ühist kultuuri- ja sporditoetuste maksmist 150 tuh.kr. ulatuses ei jätkata. Summa on jagatud linna kultuuri- ja sporditoetustele juurde kummalegi 75 tuh.kr. Juurde on lisatud Serviti toetus 200 tuh.kr., millest 100 tuh.kr. on võetud üldisest sporditoetusest ja 100 tuh.kr on täiendavalt lisatud. Kultuuritoetustest on 80 tuh.kr. suunatud Kultuuri- ja Huvikeskusele Põlva Päevade korraldamiseks. Lisaks on Kultuuri- ja Huvikeskusele eraldatud 90 tuh.kr. pikalauapeo korraldamiseks ja 50 tuh.kr. tähtpäevaürituste korraldamiseks. Tasuliste ürituste korraldamiseks on 320 tuh.kr.

7. Kooli- ja lasteaialaste lõunatoidu toetuseks on arvestatud 7.- kr toidupäeva kohta.

8. Reservfondi suuruseks on prognoositud 1394 tuh.kr.

9. Kütte hinda on tõstetud seoses gaasihinna tõusuga ja käibemaksu suurenemisega alates 01.07.2007.a. (arvestatud 668 kr/MWh (606,06+km 62 kr). Vee hinda ei ole tõstetud, on arvestatud 41,30 kr/m3 . Elektri hinda ei ole tõstetud (arvestatud 0,94-1,10 kr/kwh).

10. Teistele omavalitsustele makstavat õpilaste ja lasteaialaste kohamaksu on arvestatud 2100 tuh.kr.

11. Investeeringuteks on planeeritud 13812 tuh.kr. Investeeringute täpne suurus selgub pärast eelarveaasta lõppu ja vaba jäägi selgumist.

12. Põlva Ühisgümnaasiumi inventarikulu on suurendatud 2007.a. 576 tuh.kr. seoses rekonstrueerimise käigus uue inventari muretsemisega.

13. Heakorra ja turu eelarve on liidetud 2007.a. loodud haldusteenistuse eelarvega. Lisaks heakorra ja turu eelarvele on haldusteenistuse eelarvesse lülitatud teiste hallatavate asutuste majanduspersonali töötasu.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee