Volikogu istung 11.03.2015

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kahekümne teine istung toimub kolmapäeval, 11. märtsil 2015 algusega kell 15.00

Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

1. Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord (ME10)

ettekandja Helen Metsma

2. Põlva Linnavolikogu 9. juuni 2006. a otsuse "Eluruumide sotsiaaleluruumideks kinnitamine" kehtetuks tunnistamine (OE17)

ettekandja Helen Metsma

3. Isikliku kasutusõiguse seadmine (OE19)

ettekandja Riina Haitov

4. Taevaskoja küla ja lähiala teede teemaplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine (OE15)

ettekandja Tiivi Parts

5. Lao tn 24 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (OE20)

ettekandja Tiivi Parts

6. Kohanime määramine (ME11) I lugemine

ettekandja Tiivi Parts

7. Kohanime määramine (ME12) I lugemine

ettekandja Tiivi Parts

8. Põlva Päevakeskuse põhimäärus (ME18)

ettekandja Eliko Saks

9. Rahvakohtunikukandidaatide valimine (OE4)

ettekandja Eliko Saks

10. Põlva Vallavolikogu 20. novembri 2013. a otsuse nr 1-3/15 "Abivallavanema töötasu ja

hüvitiste määramine" muutmine (OE 22)

ettekandja Kuldar Leis

11. Revisjonikomisjoni tegevuse kohta aruande esitamine

12. Jooksvad küsimused

12.1. Ostueesõiguse teostamise otsustamise küsimus

 

 

Viimati muudetud: 11.03.2015 11:47, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee