Volikogu istung 23.03.2016

 

Põlva Vallavolikogu esimese koosseisu kolmekümne kolmas istung toimub kolmapäeval, 23. märtsil 2016 algusega kell 15.00 Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse salongis, aadressil Kesk tn 15, Põlva linn.

 

Istungi päevakord:

 

1. Lastekaitseseadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine Põlva Vallavalitsusele OE25

ettekandja Helen Metsma

 

2. Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord ME9; ettekandja Helen Metsma

 

3. Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord ME7; ettekandja Helen Metsma

 

4. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel ME16; ettekandja Helen Metsma

 

5. Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord ME22; ettekandja Helen Metsma

 

6. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord ME18; ettekandja Helen Metsma

 

7. Puudega lapse hoolduse korraldamise kord ME20; ettekandja Helen Metsma

 

8. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord ME14; ettekandja Helen Metsma

 

9. Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord ME21; ettekandja Helen Metsma

 

10. Vallavara tasuta kasutusse andmine OE28; ettekandja Helen Metsma

 

11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine OE31; ettekandja Riina Haitov

 

12. Järveotsa katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine OE12; ettekandja Tuuli Veersalu

 

13. Põlva Linnavolikogu 21. jaanuari 2004. a otsuse "Põlva linna tänavate võtmine kohalike teede nimekirja" muutmine OE27; ettekandja Martti Rõigas

 

14. Põlva valla terviseprofiili ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025 ME23 vastuvõtmine; ettekandja Janika Usin

 

15. Põlva Avatud Noortekeskuse põhimäärus ME97; ettekandja Janika Usin

 

16. Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a määruses nr 36 "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord" sätestatud ülesannete delegeerimine OE11; ettekandja Eliko Saks

 

17. Põlva vallavara valitsemise kord ME87; ettekandja Martti Rõigas, kaasettekandja Eliko Saks

 

18. Põlva valla 2016. aasta esimene lisaeelarve ME17; ettekandja Märt Eskor

 

19. Vallavara tasuta kasutusse andmine OE29; ettekandja Mari-Riina Terna

 

20. Jooksvad küsimused

 

Viimati muudetud: 19.03.2016 07:57, Annely Eesmaa
Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee