Avalike ürituste korraldamine

Põlva vallas toimuvate avalike ürituste korraldamise nõuded on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 11.06.2014 määrusega 1-2/31 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas".

 

Määruses reguleeritakse Põlva vallas toimuvate avalike ürituste korraldamise nõuded eesmärgiga tagada üritustel avalik kord ja turvalisus. Avaliku korra ja avaliku ürituse mõiste tuleneb korrakaitseseadusest. Korrakaitseseaduse kohaselt on avalik üritus avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane koosolemine, mis ei ole avalik koosolek. Ürituse sisuks on meelelahutus kas kunstilise elamuse, sportliku hasardi väljaelamise, uudishimu rahuldamise või lihtsalt lõbustuse näol, samuti oma materiaalsete eesmärkide saavutamine.

 

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemine

Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega  vähemalt 14 päeva enne ürituse toimumist. Taotlus edastatakse kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.

 

Avaliku ürituse taotlus (DOC)

Avaliku ürituse taotlus (PDF)

 

Loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

 

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • asukohaplaan, milles on märgitud täpne ürituse toimumise koht
 • inventari asendiplaan, kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari
 • liikluse ümberkorraldamiseks liikluskorralduse ümbersõiduskeem, milles märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad
 • kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks kui üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis. Reformimata riigimaal toimuv üritus tuleb kooskõlastada Põlva Maavalitsusega
 • kõrgendatud turvariskiga avaliku ürituse korral vormikohane turvaplaan

 

Kõrgendatud turvariskiga ürituse vormikohane turvaplaan (DOC)

Kõrgendatud turvariskiga ürituse vormikohane turvaplaan (PDF)

 

Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse menetlemine

Kui taotluses on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab taotluse menetleja puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

 

Taotlus jäetakse läbi vaatamata kui ürituse loa taotluses ei kõrvaldata puudusi vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks või taotlus ei ole esitatud tähtaegselt so 14 päeva enne ürituse toimumist.

 

Avaliku ürituse korraldamise loa väljastamine

Kõrgendatud turvariskiga avaliku ürituse korraldamiseks loa adnmise või sellest keeldumise otsustab Põlva Vallavalitsus. Ürituste, mis ei ole kõrgendatud turvariskiga, korraldamiseks loa andmise või sellest keeldumise otsustab vallasekretär.

 

Otsus loa andmise kohta tehakse 10 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse ja selle lisadokumentide esitamisele järgnevast päevast.

 

Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus:

 • millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või
 • kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis) või
 • kus kasutatakse lahtist tuld (lõke, tõrvikud vms) või pürotehnilisi tooteid või;
 • kus kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused)

 

Avaliku ürituse korraldamise lisatingimused

Vajaduse korral on loa andjal õigus seada ürituse korraldamisele lisatingimused:

 • ürituse kooskõlastamine riigi ametiasutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste isikutega ja/või teiste organisatsioonidega
 • avalikkuse teavitamine ürituse toimumisest
 • meditsiinilise teenindamise tagamine
 • ürituse toimumiskoha heakorrastamine
 • või muude toimingute teostamine

 

Avaliku ürituse loa andmisest teavitamine

Vallavalitsus teavitab loa andmisest ürituse korraldajat ja Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri. Vajadusel teavitab vallavalitsus loa andmisest Päästeameti Lõuna Päästekeskust, teisi riigi ametiasutusi ja/või organisatsioone.

 

Ürituse korraldaja kohustused

Ürituse korraldaja on kohustatud:

 • täitma Põlva Vallavolikogu 11.06.2014 määruse 1-2/31 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas" nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi
 • tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile
 • tagama, et ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud
 • olema mobiiltelefoni teel kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste ürituse nõuete täitmiseni
 • järgima tervisekaitsenõudeid
 • täitma Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ametnike korraldusi
 • tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise
 • tagama pärast ürituse lõppemist selle toimumise kohas ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise, heakorrastama ürituse toimumise koha ja ürituse käigus rikutud haljastuse
 • täitma teede ja tänavate sulgemise eeskirja ja välireklaami paigaldamise eeskirja nõudeid
 • täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi
 • alkohoolse joogi jaemüügi ja pakkumise korral tagama, et alkohoolse joogi müüjal või pakkujal oleks esitatud
 • juhinduma tuleohutuse seaduse §-des 12–15 ja §-des 20–22 kehtestatud tuleohutusnõuetest

 

Riiklikku järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad vallavalitsus, Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet.

Põlva Vallavalitsus    Registrikood 75038581    Kesk 15, 63308 Põlva    Telefon: 799 9470    Faks:     E-post: info@polva.ee