Avalduste ja taotluste blanketid

5.07.18

SOTSIAALOSAKONNA BLANKETID

  • Taotlus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks RTF
  • Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlus   PDF / RTF
    (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus)
  • Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlus PDF / RTF
  • Taotlus puudega lapsele hoolduse seadmiseks ja hooldajale hooldajatoetuse maksmiseks RTF
  • Taotlus puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamiseks RTF
  • Taotlus puudega lapse hoolduse lõpetamiseks RTF
  • Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise toetuse taotlus PDF
  • Sotsiaaleluruumi taotlus RTF
  • Taotlus koduteenuse määramiseks RTF

AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE

  • Avaliku ürituse loa taotlus DOC / PDF
  • Avaliku ürituse teatis DOC / PDF

REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON  DOC / PDF

JÄÄTMEVEDU

  • Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks DOC / PDF
  • Kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta DOC / PDF
    (NB! kinnituse saab esitada juhul, kui on olemas kehtiv vallavalitsuse korraldus jäätmeveost vabastamise kohta peale 2015. aastat)
  • Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks DOC / PDF

EHITUSALASED BLANKETID

  • Kaevetööloa taotlus DOC / PDF
  • Avaldus mõõdistustööde tegemiseks (PDF)
  • Detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade taotlus DOC / PDF
  • Avaldus kasvava puu raiumiseks RTF / PDF
  • Avaldus katastriüksuse jagamiseks/liitmiseks RTFPDF
  • Ehitamisega seonduvate taotluste vormid
  • Sulgemisloa avaldus RTF / PDF
  • Transpordivahendi kõrvalekaldumiseks LM nõuetest RTFDOC)
  • Liikluskeelualase loa taotlus DOC / PDF

HARIDUSALASED BLANKETID

  • Taotlus lasteaiakoha saamiseks  DOCPDF
  • Taotlus lasteaiakoha saamiseks valvelasteaias DOC / PDF
  • Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise taotlus DOC / PDF
  • Õpetaja tunnustamise ettepanek DOC / PDF

KULTUURI-, SPORDI-, HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖPROJEKTIDE TOETUS

  • Taotlus DOC
  • Toetuse kasutamise aruanne DOC / PDF

KULTUURI- JA NOORTEÜHINGUTE TOETUS

  • Taotlus DOC
  • Toetuse kasutamise aruanne DOC / PDF

SPORDITOETUSED

  • Sporditoetuse taotlus DOC
  • Andeka noorsportlase toetuse taotlus DOC
  • Toetuse kasutamise aruanne DOC / PDF

MOOSTE MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETUS

VASTSE-KUUSTE MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETUS

ELUKOHA REGISTREERIMINE

ELAMUTOETUS

  • Korterelamu toetuse taotlus RTFPDF)
  • Eramu värvitoetuse taotlus RTF / PDF)

KÜLADE ARENGUTOETUS

  • Külade arengutoetuse taotlus RTF PDF)
  • Külade arengutoetuse aruanne RTF / PDF)

ETTEVÕTLUSTOETUS

  • Ettevõtlustoetuse taotlus RTF
  • Ettevõtlustoetuse kasutamise leping ja lõpparuanne RTF