Avalduste ja taotluste blanketid

3.10.18

SOTSIAALOSAKONNA BLANKETID

 • Sotsiaaltoetuse taotlus DOC / PDF
 • Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus (sünnitoetus, matusetoetus, esimesse klassi astuja toetus)
  DOC / PDF
 • Taotlus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse maksmiseks DOC / PDF
 • Taotlus puudega lapsele hoolduse seadmiseks ja hooldajale hooldajatoetuse maksmiseks DOC / PDF
 • Taotlus hoolduse lõpetamiseks DOC / PDF
 • Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise toetuse taotlus DOC / PDF
 • Taotlus koduteenuste määramiseks DOC / PDF
 • Sotsiaalteenuse taotlus DOCPDF

AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE

 • Avaliku ürituse loa taotlus DOC / PDF
 • Avaliku ürituse teatis DOC / PDF

REKLAAMIMAKSU DEKLARATSIOON  DOC / PDF

JÄÄTMEVEDU

 • Taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks DOC / PDF
 • Kinnitus korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude kohta DOC / PDF
  (NB! kinnituse saab esitada juhul, kui on olemas kehtiv vallavalitsuse korraldus jäätmeveost vabastamise kohta peale 2015. aastat)
 • Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks DOC / PDF

EHITUSALASED BLANKETID

 • Kaevetööloa taotlus DOC / PDF
 • Avaldus mõõdistustööde tegemiseks (PDF)
 • Detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukohtade taotlus DOC / PDF
 • Avaldus kasvava puu raiumiseks RTF / PDF
 • Avaldus katastriüksuse jagamiseks/liitmiseks RTFPDF
 • Ehitamisega seonduvate taotluste vormid
 • Sulgemisloa avaldus RTF / PDF
 • Transpordivahendi kõrvalekaldumiseks LM nõuetest RTFDOC)
 • Liikluskeelualase loa taotlus DOC / PDF

HARIDUSALASED BLANKETID

 • Taotlus lasteaiakoha saamiseks  DOCPDF
 • Taotlus lasteaiakoha saamiseks valvelasteaias DOC / PDF
 • Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise taotlus DOC / PDF
 • Õpetaja tunnustamise ettepanek DOC / PDF

KULTUURI-, SPORDI-, HARIDUSE- JA NOORSOOTÖÖPROJEKTIDE TOETUS

 • Taotlus DOC
 • Toetuse kasutamise aruanne DOC / PDF

KULTUURI- JA NOORTEÜHINGUTE TOETUS

 • Taotlus DOC
 • Toetuse kasutamise aruanne DOC / PDF

SPORDITOETUSED

 • Sporditoetuse taotlus DOC
 • Andeka noorsportlase toetuse taotlus DOC
 • Toetuse kasutamise aruanne DOC / PDF

MOOSTE MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETUS

VASTSE-KUUSTE MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETUS

ELUKOHA REGISTREERIMINE

ELAMUTOETUS

 • Korterelamu toetuse taotlus RTFPDF)
 • Eramu värvitoetuse taotlus RTF / PDF)

KÜLADE ARENGUTOETUS

 • Külade arengutoetuse taotlus RTF PDF)
 • Külade arengutoetuse aruanne RTF / PDF)

ETTEVÕTLUSTOETUS

 • Ettevõtlustoetuse taotlus RTF
 • Ettevõtlustoetuse kasutamise leping ja lõpparuanne RTF