Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused

17.01.19

Vallavolikogu määrused

Üldised eeskirjad ja korrad

Põlva valla põhimäärus 
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise kord
Põlva valla arengukava aastateks 2019–2030
Põlva valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2024
Põlva valla finantsjuhitimise kord 
Põlva valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine 
Põlva valla 2018. aasta esimene lisaeelarve 
Põlva valla 2018. aasta teine lisaeelarve
Põlva valla 2018. aasta kolmas lisaeelarve 
Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord 
Põlva Vallavalitsuse palgajuhend 
Teenistusse võtmiseks esitatavad nõuded   
Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Põlva vallas
Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord
Põlva valla aleviku- ja külavanema statuut
Põlvamaa arengustrateegia 2035+

 

Sotsiaal ja tervishoid

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 
Sissetulekust mittesõltuva toetuste määramise ja maksmise kord 
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord 
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord 
Puudega lapse hoolduse korraldamise kord 
Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord 
Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord 
Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord 
Koduteenuse osutamise tingimused ja kord 
Eluruumide üüri piirmäära kehtestamine 
Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
Võlanõustamisteenuse osutamise kord 
Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord 
Põlva valla terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava aastateks 2016–2025 
Ahja Hooldekodu põhimäärus
Põlva valla Hooldekodu põhimäärus
Põlva Päevakeskuse põhimäärus
Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus

 

Haridus ja noored

Põlva valla hariduasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord 
Põlva valla üldhariduskoolide koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord 
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord 
Koolieelse lasteasutuste ja huvikooli töötajate töötasu alammäärad 
Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkond 
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra ja tasumise korra kehtestamine 
Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli põhimäärus 
Kauksi Põhikooli põhimäärus
Mooste Mõisakooli põhimäärus 
Põlva Kooli põhimäärus 
Põlva Roosi Kooli põhimäärus 
Tilsi Põhikooli põhimäärus 
Vastse-Kuuste Kooli põhimäärus 
Ahja Lasteaia Illikuku põhimäärus 
Mooste Lasteaia Tammetõru põhimäärus 
Põlva Lasteaia Lepatriinu põhimäärus 
Põlva Lasteaia Mesimumm põhimäärus 
Põlva Lasteaia Pihlapuu põhimäärus 
Tilsi Lasteaia Muumioru põhimäärus 
Vastse-Kuuste Lasteaia Kaari põhimäärus
Põlva valla Noorsootöö Keskuse põhimäärus
 

Kultuur, sport ja tervisedendus

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord
Kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootööprojektidele toetuse andmise kord
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse andmise kord
Põlva Keskraamatukogu kasutamise eeskiri 
Põlva Keskraamatukogule mittevajalike teavikute võõrandamise kord 
Põlva Keskraamatukogu põhimäärus 
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse põhimäärus
 

Majandus ja ehitus

Põlva valla heakorraeeskiri 
Põlva valla jäätmehoolduseeskiri 
Põlva valla kaevetööde eeskiri 
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017–2029 
Põlva valla kohanimede määramise kord 
Elamutele toetuse andmise kord 
Ettevõtlustoetuse andmise kord
Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord 
Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20 
Põlva vallavara valitsemise kord 
Maamaksust vabastamise kord 
Maamaksumäärad Põlva vallas
Välireklaami paigaldamise eeskiri  
Reklaamimaksu kehtestamine 
Põlva Haldusteenistuse põhimäärus 
 

 

Vallavalitsuse määrused

Üldised eeskirjad ja korrad

Põlva Vallavalitsuse reglement 
Põlva Vallavalitsuse teenistujate värbamise ja valiku kord 
Põlva Vallavalitsuse hallatava asutuse juhi ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord  
Ametikohad, mida täitvatel ametnikel on väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalemise õigus 
Valimisjaoskondade moodustamine 
Põlva valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded
 

 

Sotsiaal ja tervishoid

Eluruumi kohandamise meetme "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlustw menetlemise kord (06.08.2018–31.08.2023)

 

Haridus ja noored, kultuur

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord  
Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord  
Põlva valla munitsipaalhuvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Huvikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord 
Õpetajate tunnustamise kord  
Põlva Keskraamatukogule mittevajalike teavikute kustutamise kord 
Põlva Keskraamatukogu teavikute laenutamise tagatise võtmise ja tagastamise kord 
Põlva Muusikakooli põhimäärus
Põlva Spordikooli põhimäärus 
Põlva Kunstikooli põhimäärus 
 

Majandus

Hankekord
Ühissõidukipeatuste nimede määramine 
Turukaubanduse korraldamine 
Põlva valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

Toimetaja: LIIA SULG