Hajaasustuse programm 2018

7.09.18

Toetuse taotlemine

1. märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. 
Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on avatud perioodil 9. aprillist kuni 11. juunini 2018. Põlva valla elanikel tuleb taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega allkirjastatult esitada paberil või digitaalselt Põlva Vallavalitsusele.

2018. a programmdokument

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteem.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 01.01.2018)
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust hajaasustuse programmist viiel eelneval kalendriaastal, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat arvates taotluse esitamise päevast. 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg on 31. oktoober 2019. 

Põlva Vallavalitsuses tegeleb hajaasustuse programmiga taristuspetsialist Aigi Jänes.
Põlva Vallavalitsuse hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Aigi Jänes, Kaia Sillaste, Eneken Padar, Uno Kangro ja Aivar Roop.

Alates 01.09.2018 rakendab Hajaasustuse programmi Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). Toetuse üldinfo ja taotlusvormid on leitavad RTK kodulehel

Taotleja peab taotluse esitamisel arvesse võtma ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja ehitamisele.

Enne taotluse esitamist soovitame kokku leppida aja konsultatsiooniks alltoodud kontaktidel (taotluse vormistamiseks, hinnapäringute väljasaatmiseks, ehituslike küsimuste lahendamiseks, abikõlblike kulude väljaselgitamiseks jms).

 

Lisainfo ja konsultatsioon:
Aigi Jänes
Põlva Vallavalitsus
taristuspetsialist
+372 799 9478
+372 5305 0775
aigi.janes@polva.ee
Kodanike vastuvõtt: T kl 13-16