Valdkonna õigusaktid

18.04.18

•  Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 
  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord
  
Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord
•  Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
  Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord
  Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord
  Võlanõustamisteenuse osutamise kord
  Puudega lapse hoolduse korraldamise kord
• Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
  Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord
  Koduteenuste hinnakirja kehtestamine
Hooldajatoetuse määra, tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutajale makstava tasu suuruse, sotsiaaltransporditeenuse omaosaluse kehtestamine ning volitatud ametniku määramine

 

Endise PÕLVA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:

•  Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
•  Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
•  Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20
•  Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord
•  Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Endise AHJA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Üldhooldusteenuse osutamise kord Ahja vallas
• 
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
• 
Vallaeelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord

Endise LAHEDA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Laheda valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord
• Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise ja üldhooldusteenusele suunamise kord
• Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Endise MOOSTE VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord
 
Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
  Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord
• Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Mooste vallas
• Mooste valla eelarvest toetuste maksmise kord