Valdkonna õigusaktid

2.02.18

•  Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 
  Sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord

 

Endise PÕLVA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:

•  Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel•  Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
•  Koduteenuse osutamise tingimused ja kord
•  Puudega lapse hoolduse korraldamise kord
• Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord
• Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord
• Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
•  Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise kord
•  Võlanõustamisteenuse osutamise kord
•  Sõidusoodustus maakonna bussiliinil nr 20
•  Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidusoodustuse andmise kord
•  Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord

Endise AHJA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Hooldajatoetuse taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning kord
• Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamine
• 
Hooldajatoetuse maksmise kord puudega lapse hooldajale
• 
Üldhooldusteenuse osutamise kord Ahja vallas
• 
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
• 
Vallaeelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ning maksmise tingimused ja kord

Endise LAHEDA VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Laheda valla sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord
• Täisealise isiku hoolduse korraldamise kord
• Koduteenuse osutamise kord
• Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
• Sotsiaaltoetuste- ja teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord
• Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamise ja üldhooldusteenusele suunamise kord
• Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord
• Laheda valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Endise MOOSTE VALLA haldusterritooriumil kehtivad õigusaktid:
• Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
• Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord
• Sotsiaalteenuste osutamise kord
• Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamise kord
• Puudega lapsele tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord
• Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
• Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord
 
Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord
• Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord
  
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks toetuse andmise ja maksmise kord
• Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Mooste vallas
• Mooste valla eelarvest toetuste maksmise kord