« Tagasi

Biopuhasti detailplaneeringu kehtestamisest teatamine

Põlva Vallavalitsus annab teada, et 25.07.2018 korraldusega nr 2-3/472 kehtestati Tilsi külas asuva Biopuhasti (katastritunnus 38501:001:0003) detailplaneering.

Detailplaneeringu lahendus võimaldab rekonstrueerida Tilsi küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid ja rajada Tilsi külas Biopuhasti katastriüksusele maa-alune reoveepuhasti, mille peal asub tehnoloogiliste seadmete hoone ning puurkaev koos seda teenindava kaevumajaga. Planeeringuala suurus on ca 2,8 ha, katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse planeeringu kohaselt 70% jäätmehoidla maa (reoveepuhasti ja seda teenindav ala) ning 30% tootmismaa (puurkaev ja seda teenindav ala).